met toestemming voor liet leggen van een rioolleiding noordelijk van diens woning3 tot ontbinding van de pachtovereenkomst met Pr. Hugens Molenstraat 75? van het perceel D 24lS, groot 2410 m2, aangekocht van de Boer te Eindhoven, gelegen in de Bevrijdingstraat 5 d= tot verkoop aan de Exploitatie Mij Onroerend goed Dekkers N.V. te Roosendaal van liet binnenterrein van het plan Rottenbergen,' groot 2420 m2, voor heb bouwei van vier dubbele lage semie "bungalows, (waarvoor toepassing van art, 20 Wederop- bouwwet nodig is). tot ontbinding va» de pachtovereenkomst met J,B. Jansen alhier van het perceel als vermeld onder t. De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed Aldus vastgesteld in de openbare vergadering. De Secretaris. De Voorzitter

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 11