i NQTUT.EN van de spoedeisende openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrechtgehouden op 2 april 1970» te 20.00 uur ten gemeentehuizen Voorzitters A.E.A. van Gils? Wethouders J„J« van Dijke Ledens C.O.M. Mattheussens, B.J» Hugens, L.JSchr oeijers, L.P.M. Verbiest, A, de Koning, A.J.E. van der Poel, C.P.A. Suijkerbuijk, AoP= van Gorsel en JoBo Smout» Secretariss L» Mous» Afwezig met kennisgeving; Wethouder J.P.J.M. Jacobs» De Voorzitter opent de vergadering met gebed» Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer 7 van de presentielijst, de heer Suijkerbuijk» 1» Mededelingen» De Voorzitter geeft kennis van het navolgende; a» Goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de besluiten tot aankoop grond Molenein verkoop woning Europastraat 30 en begrotingswijzigingen 196b en 1970, b»verzonden telegram aan gemeentebestuur van Bergen op Zoom ter adhaesie—be tuiging aan de vestiging van General Electrie Plastics? c» Verzoek van het Bestuur van de Kleuterschool d»d» 4 maart 1970 om medewerking voor aanvulling van het meubilair» Op voorstel van. Burgemeester en Wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming de stukken als vermeld onder a en b voor kennisgeving aan be nemen en de onder c gevraagde medewerking te verlenen, behoudens gunstig advies van de Inspectie Kleuteronderwijs» 2» Grondtransacties» Ter nadere toelichting van dit agendapunt wordt de openbare vergadering' gesenors om over te gaan in besloten vergadering Na heropening van de openbare vergadering, besluit de Raad, conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders; atot aankoop van Pr» Hugens, Molenstraat 75»'van ae percelen D» 2419» 2,86 en 3324, oppervlakte 12.772 m2, met opstaande woning en schuur, pachtvrij op geleverd, gelegen op de hoek Molenstraat - Bevrijdingstraat met bestemming woningbouw» b» tot aankoop van P.J. Leijs, Ilageiand 2, van het perceel D 1998, oppervlakte 6890 m2, gelegen langs de Molenstraat en in het plan Leemberg, met bestemming woningbouw en riooldoortrekking?

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 10