NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op 23 januari 1970 te 18.00 uur ten gemeentehuize Voorzitters A.E.A. van Gils. Wethouders; J.J. van Dijke en J.P.J.S. Jacobs. Leden s B.J. Hugens, A. de Koning, J.B. Smout, L.J. Schroeijers, L.F.M. Verbiest, C.O.M. Mattheussens, C.P.A. Suijlcerbuijk,A.P. van Gorsel, A.J.E. van der Poel. Secretariss L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed, wenst de aanwezigen een gezegend en gelukkig 1970 toe, en stelt vervolgens de agendapunten aan de ordes 1. Mededelingen. De Voorzitter geeft kennis van de navolgende stukkens 8.0 Goedkeuring van Gedeputeerde Staten op het raadsbesluit tot verkoop van het pand Dorpsstraat 30 aan M.J.J. van Tilburg. b. Verzoek van de E.K. Meisjesschool d.d. 18 december 19^9? cen voorschot voor vergoeding vakonderwijs voor 1970 voor 6 wekelijkse lesuren, ten bedrage van f. 5-555l c. Verzoek van de R.K. Meisjesschool d.d. 20 oktober 1969 om vergoeding van de kos ten voor deelname aan het fonds voor vrijwillige ziekengeldverzekering ten be— behoeve van de vakleerkracht (premiepercentage bij 10 wachtdagen) en bijbe horend advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs d.d. 26 november 1969? d. Verzoek van de Kleuterschool d.d. 24 december 1969, om vergoeding voor de exploi tatiekosten 1969 en voorschot exploitatietekorten 1970 ten bedrage van f.7740. en f. 3678.88 voor 4 lokalen en een gemiddelde van 154>9 kleuters? e. Besluit van Burgemeester en W ethouders d.d. 18 december 1969» houdende lijdelijke invoering van éénrichting—verkeer voor openbare weg nummer 82, in verband met het verkeer naar en van de Grote Meer? f. Ter overlegging; spaarbankboekje van de Boerenleenbank Ossendrecht, ten name van Comité Ossendrechts Kunstbezit met een saldo per 31 december 1969 f.5625.39? g. Ter overlegging; de verordening op de heffing en invordering van do riool belasting, raadsbesluit 25 juni 1965» Overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en wethouders besluit de Raad zonder h hoofdelijke stemming de stukken als vermeld onder a en o t/rn g voor kennisgeving aan te nemen en de vergoedingen als gevraagd onder b, en d te verlenen. De Voorzitter deelt nog mede dat brandweercommandant Smout en een vijftal andere leden van het brandweerkorps als zodanig ontslag hebben gevraagd en verkregen, dit

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 1