GEMEENTE OSSENDRECHT r II.II. Leden van de raad der gemeente 0 S Sn jIjJ HL C HT Ons kenmerk: Convocatie'. Onderwerp Bijl.: OSSENDRECHT, 16 februari 1968, Bij deze nodig ik U uit tot bijwoning van een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op woensdag 21 februari a.s. óm 20»00 uur ten' gemeentehuize alhier» De beschrijvende agenda vindt-U hieronder vermeld. De Burgemeester van Ossendrecht, van Gils Agenda 1--Notulen van de vergadering van 22 december 1967' 2. Mededelingen. .3 "Wijziging van de verordening baatbelasting electr-if icatie .Voor de gebieden waar destijds het elektriciteitsnet werd uitgebreid, kan de,daarmee verband houdende baatbelasting worden verlaagd als gevolg van .'bijgekomen bebouwing en wel tot ƒ.27,f»77s~-» f.130,en ƒ.208, /.afhankelijk van de belastbare opbrengst gebouwd volgens het kadaster 1 üS&Ph. Verzonden: Telefoon (01647) 5 50 - giro 1067344 t.n.v. gemeente-ontvanger

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1968 | | pagina 1