GEMEENTE OSSEKD RECHT NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der ge meente Ossendrecht, gehouden op vrijdag 26 februari 1965 te 8 uur n.m. in het gemeentehuis,. AANWEZIG: de heren CJ.A.M.MattheussensJ.J. van Dijke, P.J. de Vos, A.J. Aartsen, A. den Ouden, J.B. Smout, J.P.J.M. Jacobs, A.P. van Gorsél, L.J» Schroeijers, A. de Dooij en B.J. Hugens. Voorzitter: Burgemeester A,E»A. van Gils. Secretaris: L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en heet speciaal wethouder Mattheussens welkom die wegens zijn gezondheidstoestand langere tijd de raadsvergaderingen niet heeft kunnen bijwonen. Als voorstemmer wordt aangewezen nr. 9 van de presentielijst de heer Schroeijers. Alvorens de agenda aan de orde te stellen, verstrekt de Voorzitter enige statistische en andere gegevens over het afgelopen jaar en geeft zijn visie op toekomstige mogelijkheden en noodzakelijkheden. Daarbij worden door spreker aangestipt: - de ligging van deze gemeente enerzijds in de regio Bergen op Zoom als stimuleringsgebied en anderzijds in de uitstralingssfeer van de wereld stad Antwerpen, ondermeer als woongemeente - de recreatie-functie in dit geheel, waarover overleg gaande is; - destructuele wijzigingen in verband met de aanwijzing als probleemge bied, waarbij speciaal het Maatschappelijk Opbouwwerk'in zijn'geheel aandacht "moet krijgen, onder meer ook de oprichting van een gemeenschaps huis - Het kom tende.Schelde-Rijnkanaal, ruilverkavelingsplannen en wegenplannen in Zuidwest-Brabant-. 1. NOTULEN. De notulen van de openbare vergaderingen van 12 november, 12 december en 22 december 1964 worden ongewijzigd vastgesteld.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1965 | | pagina 1