NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OSSENDRECHT,-GEHOUDEN OP DINSDAG 5 FEBRUARI I3ê% des avonds te 7 uur ten gemeentehuize» Aanwezig de heren: G.JoA.M» Mattheussens, JJvan Dijke, B»J» Hugens, A» de Dooij, A.P» van Gorsel, A» Aartsen, L»J»Schroeij- ers» Afwezig met kennisgeving de heer J»B» Smout» Afwezig zonder kennisgeving de heren: J»P»J»M» Jacobs, A, den Ouden en P»<J a ae V os o Voorzitter: F.J.AoT.M» Vos de Wael» Secretaris: L» Mous» De Voorzitter opent de vergadering met gebed» Als voorstemmer wordt aangewezen nr« 4 van de presentielijst de heer van Gorsel® De Voorzitter deelt mede dat deze vergadering blijkens de agenda speciaal bedoeld is om een -uiteenzetting t'e aanhoren van de planoloog Ingr» van Heesewijk omtrent de opgestelde ontwerp uitbreidingsplannen» Betrokkene kan echter eerst om 7»3Q uur aanwezig zijn, in afwachting waarvan aan de orde wordt gesteld: la Vaststelling notulen» De notulen van de openbare 'vergadering van 21 december 1962 worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld» 2» Ingekomen stukken». De Voorzitter geeft kennis van §e^ïnglëomen stukken: a» Brief van de K»A»B.O. d.d» 15 januari 1963, waarin wordt voorgesteld het' gemeentepersoneel van de buitendienst wegens de bijzondere weersom standigheden? Ie» een uitkering ineens te verstrekken ad f» 50»netto en daarnaast: 2e» de overuren te vergoeden met 100^ boven normale loon» Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken d»d0 29 januari 1963, houdende mededeling dat aan het Rijkspersoneel in die categorie een extra uitkering ad f» 35»'netto zal worden verstrekt» Burgemeester en Wethouders stellen voor op het advies van de K»A«B.O» ii te gaan en te besluiten als bovenstaand, ingaande 1 januari 1963, en daarnaast ook de g.SoW.-ers een niet subsidiabele uitkering ad 1» pü» te verstrekken» De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform dit voorstel van Burgemeester en Wethouders.» De Voorzitter gaat in op de idee van de heer de Dooij om oij de rijks consulent pogingen te doen deze f» 50»— uitkering alsnog subsidiabel te maken» b. Brief van Gedeputeerde Staten d.d» 2 januari 1963, houdende verdeling woningcontingent 1963, waarbij aan deze gemeente 5 woningwetwoningen zijn toegwezen» Uit een verslag van een vergadering op 22 januari 1963 van de Steen- bergse Woningbouwvereniging blijkt dat de Stichting bereid is het oouve

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1963 | | pagina 1