w i" ;"ii ix: i.;-: i o - x c i~ ix v x X. "j oc X x i"x ,11 rix i.. i." - - NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente °ssendrecht, gehouden op vrijdag 13 februari 1959, te 7 uur n«m» ten gemeentehuizeo Aanwezig* de heren C«J#AoMi»Mattheussens, Adr« de Dooij, Ao den Ouden, P.Jo de Vos, JJo van Dijke, J.P.JoMo Jacobs, A.P« van Gorsel, j J*B« Smout, LoJ«schroeijers en M« Maurits. Afwezig met kennisgeving: B.J0Hugens» Voorzitter: F.J«A.ToM» Vos de Wael. Secretaris: L.Mous» De Voorzitter opent de vergadering met gebed» Als voorstemmer wordt aangewezen nr. 5 van de presentielijst, de heer van Gorsel» De Voorzitter wijdt op de eerste plaats woorden van herdenking bij het overlijden van de gemeente-ontvanger, die 42 jaat lang zijn krachten aan de gemeente heeft gewijd. Op verzoek van de Voorzitter wordt door de vergadering een minuut stilte in acht genomen» j Hierna wenst hij op deze eerste vergadering in 1959 de leden van de Raad een voorspoedig 1959 toe en over hun hoofden heen alle gemeentenaren. Hij wijst er op dat er blijkens de laatste publicaties grote dingen in d< directe omgeving staan te gebeuren, waarvan de industrie grotendeels op Woensdreehts gebied is geprojecteerd» Hij ziet Ossendrecht dan ook meer als tuinbouw-gemeente met enkele klein*"' industrie*ën0 Vervolgens geeft de Voorzitter een algemeen overzicht over het afgelopen jaar, betreffende: a. De loop van de bevolking: aantal inwoners per 1 januari 1958: 4187; Geboorten 66; Overleden: 30; geboorte-overschot; 36 Vestiging: 319; vertrokken: 378; Migratie-afname: 59» Inwoners per 31 dewemberl958: 4164» b» de bouw-aktiviteit bestond uit: 8 nieuwe particuliere woningen, 2 wo ningwetwoningen, 3 woningsplitsingen en 2 woningverbeteringen. In to taal werden 36 bouwvergunningen uitgereikt» op 31 december 1958 in aanbouw: 16 woningwetwoningen en 3 particuliere woningen. Lopende aanvragen voor nieuwbouw: 23 particuliere woningen; 2 woningwetwoningen met politiebure- q au» 9.0 ereedgékomen kapi taais werken» Aanleg Europatsraat; vernieuwing aansluiting 0»L»Vrouw ter Duinenlaan; d» Te realiseren werken in 1959: Aanleg sportpark; verbetering diverse wegen; aankoop auto voor de reinigingsdienst en aankoop lijkwagen. 1. Vaststelling notulen vorige vergaderingen. I Ten aanzien van de notulen van de openbare raadsvergadering van 19 decem ber 1958 merkt de heer van Dijke op, dat op de 2e laatste bldz. laatste volzin, het vermelde onder d. en dient te worden aangevuld met en aan de Raad zal worden voorgelegd" ro et". j etl o Ix.Io v::o I seTn es" o j 1 na id rxc d" 3" xix. o re. x c i ;o "id" - n 3 II t i L 0. ..'OX :o: e- 93. o_ I i. J, vi *..:i o x jov :ov i.-0f x I xx i »i i xc i-' uji. X:x doo 0" J "1 C a 3 r o i I.. v d" i J. - f- V ,r:iovx I r I ii x i - :J o ii irfo x c io ii "X XX 9 I x si,

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1959 | | pagina 1