NOTULEN van de spoedeisende openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op woens dag 9 januari 1957 te 7 uur n.m, in het gemeente huis. Aanwezig: de heren C.J.A.M.Mattheussens, A. De Dooij, P*J, de Vos, Ant.Hugens, BoJ.Hugens, L®J,Schroeijers, M.Maurits, J.B0Smout en J.J, van Dijke, Afwezig met kennisgeving de heer 3F.P. J .M.Jacobs® Afwezig zonder kennisgeving de heer Adr. den Ouden,. Voorzitter: F.J.A.T.M. Vos de Wael, rfttucriifi vl n#-v ij jij Secretaris: L»Mous, De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt aangewezen nr, 6 van de presentielijst de heer J.B.Smout. De Voorzitter spreekt de beste wensen uit voor 1957 aan het adres van de leden, hun familie en de gehele bevolking. Hij geeft bij deze gelegenheid een overzicht van het afgelopen jaar, waaruit blijkt dat: a, 1956 een bevolkingsaanwas heeft gegeven van 4269 tot 4295 als ge- volg van een geboorte-overschot van 59 en een migaatie-afname van 33» bp de bouwactiviteit bestond uit 11 nieuwe woningen, 1 woningsplitsing en 19 woningverbeteringen, 0, de gereed gekomen kapitaalswerken waren: neveltankwagen, verharding Stenenhoef, herstrating en verbetering verbreding Molenstraat, herstel duikers in Vijdtpolder en alge- hele electrificatie. d, in uitvoering zijn twee garages voor brandweer en -ew-vuuu openbare werken, e, te vervrachten kapitaal swerken in 1957: vernieuwing straatverlichting en herstrating diverse wegen, 1, Vaststelling notulen. De notulen van de openbare vergadering van 7 december 1956 worden on gewijzigd vastgesteld, 2, Ingekomen stukken, De Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken: a. Rapport en advies van de Inspecteur van Volksgezondheid te s-Her- togenbosch dd, 18 september 1956 tot onbewoonbaar verklaring van het pand Provincialeweg 2, eigendom van de Provincie,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1957 | | pagina 1