tor. u 3.914 v 39333 ito 7 xx./bixx.?! s'./ :Gv;: lorixxiioY x.Y -92 ibiow .VoV.V 95f[;i:l9aii3J3lq sb loob tsw iisw iöii foi gnxcWsifgcf "O i ii v I333.1 X'V 4,; .its;'VO ..xx e,:;.xlroo.\ T i:xcn xobilcxx,' 'X4 no i 4 1 cfxt oV: v »L 4:73. 4;:. 7; 94 loo.' :xli f£01otcv 0 3" '7.31. '.97, 13' Ki;'-C'v' 3.9J. 4:9 Ci..4 1X3 1: 4:7 719.3ill.-. BBibscf l9cfsxbxacfjja isri nsv ^I*£S qo imo:>bi99fl n99gd"9ri „0^1 ,1 >xIcJxff e: Xo 93 4; ol QX nsi - 4X3 1 GÖ3: 33 0 9.3 30 V 33 4 3 313" 4 .,333; OXf- )n9ï9£ 9bn9i9i89i 9b xiBv fléïièvti d"9£ irf d*X0l39d bnsH 9(1 v lei. o3 7. XX.3,00 033 9 iLc 37 3 7 3:L .OP 1 NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op Woensdag 4 januari 1956 des avonds te 7 uur ten gemeen tehui ze» Aanwezig de heren: C<,J.A„M„Mattheussens, Adr. de Dooij, J#B»Smout5 M»Maurits, L„J.Schroeijers, PoJo de Vos,Ant#Hu- gens, J.P.J.M.Jacobs en J.J» van Dijke« Afwezig zonder kennisgeving de heren: P.C«Dekkers en A* den Ouden<» V®orzitter: F.J.A.T»M<. Vos de Waelo Secretaris: L. Mous# De Voorzitter opent de vergadering met gebed® Als voorstemmer wordt aangewezen nr« 2 van de presentielijst, de heer Jacobs® Op deze eerste vergadering in 1956 wenst de Voorzitter de raadsleden een voorspoedig nieuwjaar toe, ook voor hun gezinnen en indirect ook voor alle gemeentenaren® Vervolgens geeft hij een overzicht van enkele feiten in de loop van 1955, onder meer: de bevolkingstoename van 4028 tot 4269, door een gsboorte overschot van 49 en een vestigingsoverschot van 192; het gereedkomen van 66 woningen van de bouwcombinatie en 10 particuliere woningen; de verdere uitbreiding van de waterleiding in de Laagstraa" Middelstraat en Langeweg; het gereedkomen van de nieuwe ambachts school, de verbetering van de ontwatering in de oude polders door een gemaal en de opening van twee militaire tehuizen®® In 1956 wordt gestreefd naar: aanleg nieuwe straatverlichting; verharding en doortrekking Stenen- hoef; verharding weg Ossendrecht-Huijbergen; aanschaffing nieuwe nevenbrandspuit; bouw brandweer-kazerne en gerage openbare werken® Ter uitvoering van deze objecten werd een verhoging van de Algemeno uitkering Gemeentefonds gevraagd, welke aanvrage blijkens heden verkregen inlichtingen een xedelijke kans maakt» VERKOOP WONINGWETWONINGEN» De Voorzitter zegt dat thans nadere inlichtingen werden verkregen, betreffende de beschrijving van verkoop van woningwetwoningen, waarbij is gebleken dat de registratie- en notariskosten worden be rekend over het bedra.g der boekwaarde minus de rijkspremie* Verder mag de koper gedurende de eerste 10 jaar de woning niet vervreemden, van welke bepaling Burgemeester en wethouders echter ontheffing kun nen verlenen» De, heer de Dooij wijst er op dat het voor betrokkenen van belang is of a® voor de duplexwoningen nog beperkende bepalingen gelden met be trekking tot de duplex-inrichting; b» ook de hypotheekkosten in aanmerking kunnen komen voor de 85$ garantie-berekening» De Voorzitter zal deze mogelijkheden nagaan en nog nader contact met betrokken opnemen en stelt daarna voor fcsi tot verkoop van 4 woningwetwoningen over te gaan, als onderstaand vermeld: J.L»Schroeijers, pand O.L»Vrouw ter Duinenlaan 49 Koopprijs f® 12*541*10 Premie f* 5800*—* -» J-r i: g -- 3' 3X3 9K:-■ c:' I x,; ~3 1''0V" 3l,.'.I33V3. ,10C7 XIC'.-.I if-:, 3999.93.;9.33.9 .,3.3 IGd'-.: .Di'f'O' v - - - a G a 1 o 3' 1 1 *- O „3*3 IC1 V ,3 flu 9.3 ..<3,9 4 .993;' 1-37;31 33 39 ,1 - J c 9 73' «H9 £-Xj4ix9_[ '9 3 4 0 '3 .-.9 3 ïv, ui I 3- ÏO-' 33,33 1IÜV3 4 J9X Gob 93 XCC£30 3: 33' 3' 3 i; O I.O.X <19- 3'3 0:9,; xOX X.9.9 4 03' f, X C1 '3 3 - 0333 0 i, floOG CO O3 93 i 4 7 V 4:"., 3 70 3300 3:3, .3:47 f o 3:! 3 O., 4 X 3' X 3; 3 3 b 3 3-9: «H19. O 4' £03 G Oi 3 3,039 93X 33 I: '3 3 -X "33 9V. 9 09b 13 ,30' 4 3 3- 303 3 333 184; £13 33- I '93 V 3 3' ,133, rX' -X '3 O .10. 93.3099 397 3 9 79 3 333.3s0\.' qO XX.3.9 d'b'.xOO' £103 .[.o.3 <»r 33 .30. :.f£X 93 .- 3 9 G v G 39 7 3 C d' 39 7 X '3 3 3 V 3-33 ;3j: 0 3; 9g X 7 T O Ov( "0, 31 33 333GO JO 3333 0 3 -.9. .3 .7 73-3 33 7.; 33 £93 3.33 .3/ XI ledo;;,: r.3!"9 si. OX. 3 71V 3V d"9.93 3 3CV n9ll 7'9j'2 3 07: OOJ0 7739 13-... 30" ,3 3, 3.7 0031,; 9 33 3 7 ,7 33 10 i 3. 3 3 3 '399 1.3 7 '331 9 £17, ."3911 -99 »ixxlr:3.c' li' 3io;x3

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1956 | | pagina 1