- ■-. aN 9 T a-V «Beos*xabiïe «t asftsXii ®fc *s©a «ïS^ijUfeef s»r «xmi #«ff #*M» jSSffX11? #0Ü gia &jMttfe«4£ IIHBi Ifüwfimwul &M W0%tJ0 ioé 4% fla* - -*-*tg*»xj( m «e aki#* a «1 ^nttei #H M*L tvl*<>«e»6 •ï»3£lï»er »a v* - <-> - ft© as??dfs®2 0 rr r -''••• - ■-:■ ,f; ,:-k TiviM tv -■ et #«nf 0®© $Kiè- ■■-•".. nee #u#e ^^IWPWWWWWWI - 8I -WW..-WIWBI ^j^saer #ifo mé &&&él 1(6 rn «si |UÜ9B®®? g©<%jgj%laBpaft »x IWiVf '*rt s-l s }S3 a.U 4*mêm *mm& iét a© «MlVIMftiNNfi ##rf smv j.ilH«Él»W!IHT»i> iMÉHr sa#«a#va WV- ©^«gsaa* sa© *$maI mm éém tdtkXfêW éïMdfaia 0 ge Jtneft«3S*f®®fe®®l,ï ere® bstéms iiï$mó0P&9 f y TC «r tmtet til &.t39Aan®*55# ÜtélXÊéli'S.étl &9é f*td $éd Êéjto%$&È6C&$féé 'imt %3b&&& ft&zusv iét *f£§ mas #®pe<i0W|i|j »fe ©1$ e&*&s icsa tq&m v S3 t ■- c C - ^3e^<%«as*xa( ©Cl 9 s<! X F 0 T U L B U der openbare vergadering van den raad der gemeente OSSEHTSEOHT dd18 April 1947 des avonds ora 7 ntur in het geraeentehuis Aanwezig de raadsleden M.Manrits, Jac.Jacobs, Adr.de DooijJ.Huissen, 0.MattheussensL.Plompen, P.J.de Tos, Adr.den Ouden en Jerdult Afwezig: P.O.Pekkers met kennisgeving van verhindering. Een vacature Yoor J.0.Withagen Voorzitter P.Jos de W»el. Secretaris J.Verpaalen. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. 1.F0TU1EF. De notulen der vori'ge: v.ergad.ering worden ongewijzigd vastgesteld. 2.INGEKOMEN STUIOCEF. Circulaire van^ecember 1946 van het Perdenkingscomité voor Brabantsche gesneuvelden te Waalre wordt voor kennisgeving aangenomen. Circulairs van 27 Januari 1947 van de *vereeniging van ^ederlandsche ^emeenten betreffende verhooging controlevergoedingen -Verificatiebu reau met 10 /o met ingang van 1 October 1946. Burgemeester en Wethouders stellen voor hiertoe te besluiten» Dit voorstel wordt zonder hoofdelij ke stemming aangenomen. Mededeling van de commissie tot wering vans.choolverzuim dd» 31 Januari 1947 dat tot Voorzitter dier commissie is benoemd de heer J.A.van Eeke- len, hoofd der school. Wordt voor kennisgeving aai genomen. Schrijven van 11 februari 1947 nr.G- 837 van ecleputeerde Staten van koord-Brabant, houdende mededeeling dat harerzijds geen bezwaren bestaan tegen het doen van een uitgaaf van f. 690,--, wegens kosten van de boschbrandweer over de jaren 1942 tot en met'1945. Burgemeester en Wet houders stellen voor het bedrag te vote eren. Zonder hoofdelijke, stemming wordt daartoe besloten. Verzoek dd. 24 yebruari 1947 van het bestuur der R.E.Jongensschool te Ossendreeht houdende beschikbaarstelling van gelden ex.art.72 der 1.0. Wet voor het aanschaffen van 6 nieuwe kachels. Burgemeester en Wethouders stellen voor goedgunstig te besluiten. Zonder hoofdelijke stemming wordt aldus besloten. Versoek dd. 11 Maart 1947 van J.v.d.Venne om vermindering van zijn aan slag muziekvergunningBurgemeester ¥n Wethouders stellen aan de hand van de betreffende verordening voor hierop afwijzend te beschikken» Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. •Bericht dd, 25 fcaart 1947 G nr.823 van Gedeputeerde Staten van koord- Brabant houdende bezwaar tegen een provisietoekenning van 1/8 aan de plaatselijke Boerenleenbank, en verzoek om toezending van een raadsbe sluit- tot schrapping van het provisiebedingOvereenkomstig het voor- stel"Van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming hiertoe besloten» Verzoek dd. 28 Maart 1947 van het bestuur van de Ossendrechtsche Tuin- bouwvèreeniging St.Jozef om naast de stichting van de nieuwe woningen de mogelijkheid te openen kleine tuinbouwbedrijfjes ibe kunnen beginnen en bij den bouw van woningen van gemeentewege daanaecÉe rekeningte hou den. Burgemeester en Wethouders stellen voor op dit verzoek afwijzend te be schikken, omdat.zij meenen, dat de woningvoorziening in de allereerste plaats dient te komen en dat alles wat vertraging daarvan kan te wees? brengen thans opzij moet worden gezet» Bovendien meenen zij dat hetgeen de iuinbouwvereen. beoogt ook elders in de gemeente kan worden nage streefd. Overeenkomstig dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten.. O .v«:.S6öj ujj m f- x t?*3> fc-'u .-;.; r. C w U pc:;./; '-^,. f*'-: V* if: m"

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1947 | | pagina 1