.ïimjcmk JbnofCoC' .8 Jo:;: li eiov et -.00?.\ nstol :scf tb*r.m .w un mmv X'.; krxcov cfO oe tiled at ,r£-3£f;iT5f si nnabeg rtsJilosvf Ir.s trsra inn sin,.-.tn'isv noib 'bo', of; ,cn 010'. sf) rtov nepxivH eh beove mmhaon ohh; uov „rteXoM sxioahriBl oSCB'JVjDHOK „P. "OV sb no t mtsed Msrtf9.vorri neeg ve to kg siv tjjooïï i:>oH eCT ïrrsÉfiBffX9asv neisioov ebocf ©thee» rcö.6 mo nedcferi oh nmBbog etftiXegom tad Lb air e-x tgen iet/I xsvooV ou *2S« &X:I «V Bllxuev lebnos rfoofi tir;crfo.r* eh nebxiscrXeiv/f;J:i m& sboc 07 Xeob ebgcoec. lor tot mo nso.5 nsllus ot gnigop n 0 one "n 9 oh fi92lB19Jj not0X303 snXisJbBsiov ob tbiow ebnr;xs nelobxiBrfecf eh- x-.om eheirtf O TULEN van de openbare vergader ken. Raad in/ van den avond/ der gemeente 0ssendrecht,dd»28 September I9I4.5 des 1 7 uur gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis0 hdellj. Aanwezig alle leden. Voorzitter i P.J.A.T. Secretaris J .C.v er pa; 'os tien. de Va el Opening De Voorzitter opent de vergadering met het openingsgebed. ttij memoreert vervolgens dat het vier jaar geleden is, dat er een gemeenteraadsvergadering werd gehouden. Hij wijst op de groote wijzigingen nadien ontstaan en op het leed aan de Os- sendrechtsche ingezetenen toegebracht door verlies van bezit tingen sn goederen. Ha er op gewezen te hebben, dat deze tij delijke gemeenteraad wel niet tot stand is gekomen door het"" uitspreken van den geheelen volkswil, doet hij een dringend beroep op de leden om ook in dezen, zij het dan tijdelijkèn gemeenteraad, de gemeentebelangen zoo ernstig mogelijk te wil len behartigen. Ter herdenking aan hen die vielen in den sfcJtrd om de bevrijding verzoekt hij een oogenblik stilte. Ku in deze vergadering overgegaan moet worden tot het kiezen van nieuwe wethouderswil hij tevoren zijn groote dankbaar heid betuigen mvmf de scheidende wethouders Matt, heus sens en Jacobs, die in de afgeloopen zeer moeilijke jaren met hem een zeer homogeen college van burgemeester en wethouders hebben gevormd. Hij wenscht genotuleerd, dat "vooral de groote collegiale steun der beide wethouders hem in staat hebben gesteld de Nederlandsche zaak_en de gemeente zoo goed mogelyk te verdedigen tegenallerlei %itsche pressie", opdat later ook uit deze notulen zou kunnen blijken van de groote een dracht en buitengewone collegialiteit die ook in deze moeilij ke jaren in liet college van burgemeester en wethouders hebben geheerscht Beeediging Raadsleden Verkiezing wethouders In volgorde van de geteekende presentielijst neemt de voor zitter vervolgens van alle leden den voorgeschreven eed af* Nummer 1 van de presentielijst, het lid ^.-Plompen, wordt vervolgens .s voorstemmer aangewezen. Verkiezing eerste wethouder. Uitgebracht worden 11 stemmen, via ar van op -blr.Leys 5 stemmen en op. C«J .A.M.Ma ttheussens 6 stemmen, zoodat C.J.4.^.Mattheussens- eerstgekozen wethouder is. Verkiezing tweede wethouder» Uitgebracht worden 11 stemmen, waarvan op Adr.^eys 5 sten/men en op X.Ppompen 6 stemmenzoo dat L.Plompen tweedegekozen wethouder is» Tethouder hattfaeussens dankt de raadsleden die op hem hebben gestemd voor het in hem gestelde vertrouwen en hoopt dit vertrouwen niet te beschamen. Hij hoopt' ook met de overige raadsleden goed te kunnen samenwerken. Hij brengt zijn schei dende collega wethouder Jacobs dank voor het vele werk en den gr00ten steun in de moeilijke bezettingsjaren van hem onder vonden, Hij hoopt ook op deselfde samenwerking met zijn nieuw collega wethouder Plompen. bethouder Plompen dankt ook voor het in hem gestelde vertrou wen en hoopt al zijn krachten te kunnen geven voor den ophouw van het land en deze gemeente, welk doel hij beoogt. D© Voorzitten Notulen vorige vergadering zigd worden vastgesteld. leest raadsvergadering dd. de 22 notulen voor van de laatstgehouden Augustus 19)41,welke notulen ongewij- 03 >3 /a tfi il.c: j. M

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1945 | | pagina 1