Openbare vergadering van den Raad der gemeente Ossendrecht op Woensdag 7 December 1932 n.m. 7 uur Aanwezig zyn de heeren: GMattheussens, P.J.Verduit, B.G.van Gorsel w0P#Jansen G.Kil P.J.öuykerbuyk en J« J.itooymans Voorzitter F.J.van de Ven, burgemeester, tevens secretaris Tot voorstemmer wordt by loting aangewezen het lid G.Kil nummer 5 der presentielyst 1Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 11 en 23 November 1932 Het lid Verduit vraagt in verband» met het genotuleerde omtrent het gezegde van het lid Jansen als zou het gaan om de persoon of tegen bepaalde personen, of hier de notulenmaker zich niet vergist heeft of een fout heeft gemaakt De Voorzitter zegt, dat het genotuleerde juist is weergegeven en dat vermeid is hetgeen werd gezegd Het lid Verduit zou dan van het lid Jansen willen vernemen wat hy heeft bedoeld met hetgeen hy heeft gezegd De Voorzitter zegt, dat het hier alleen gaat om de goedkeuring der notulen en of de opgemaakte notulen weergeven hetgeen er gezegd is en geeft het lid Jansen in overweging niet,te antwoorden Het lid Mattheussens zegt ook eenige aanmerkingen te hebben, wyst j op art ijl van het tteglement van Orde waarin vermeld staat dat de secretaris van de wyziging van notulen aanteekening heeft te houden op den kant der notulen hetgeen nooit §ebeurd en zegt verder te protesteeren tegen het gezegde yan den Voorzitter èver de kruiwagenss waarin de Burgemeester hem betrekt, hetgeen onwaar is De Voorzitter zegt, dat het hier alleen gaat over de notulen en of die naar waarheid zyn opgemaakt en wat de aanteekening in art ïj.1 van het Reglement van Orde betreft, merkt hy uitdrukkelyk op dat de daar verlangde aanteekeningen worden gemaakt en dat hy niets terug neemt van het door hem gezegde omtrent de kruiwagens, daar alles wat hy daarvan zeide waarheid bevat en niets dan de waarheid Het lid Mattheussens zegt, dat de voorgeschreven aanteekeningen niet worden gehouden waarop de Voorzitter hem antwoordtdat hy Mattheussens zich vergist en dat hy ten overvloedde een onderzoek er naar zal instellen en merkt op dat het lid Mattheussens dat nooit heeft gecontroleerd Het lid Mattheussens zegt de notulen vaak genoeg pe hebben nagegaan en dat hy nooit eenige kantmelding zag, hetgeen de Voorzitter ontkent. Het lid Jansen zegt dat hetgeen van hem in de notulen werd opgeno men juist is Het lid Verduit zegt daarop dat hy hoopt dat het lid Jansen in het vervolg wat duidelyker sprak Het lid van G0r3el verzoekt kalmte, waarby de Voorzitter opmerkt dat door allen wel eens iet3 gezegd wordt hetgeen niet te verantwoorden is Met algemeene 3temmen worden de notulen van 11 en 23 November 1932 daarna ongewyzigd vastgesteld

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1932 | | pagina 1