Openbare vergadering van den Raad der gemeente Oseendracht op 2 Februari 1927 des n.m» 3 uur. De Voorzitter opent ten 3 ure de vergadering. Aanwezig zijn de heeren: B,G,van Dorsal an P.A.Jacobs,wethouders en de heeren J,F.C,Hithagen,9.F.Jansen,M.Hoeks,J.H.Hendrikx,M,C.van Meir en 9.Kil,laden, Afwezig^met kennisgeving de heeren: J,J.Mattheussen en A.de Koning, Fr is eén vacature, s Tot voorstemmer wordt aangewezen de heer 9»F,Jansen,nr, 3 der presentielijst. Aan de orde komt achtereenvolgens, 1, Vaststelling van de notulen der vorige vergadering. Deze worden na voorlezing met algemeene stemmen onveranderd vast- geste ld, 2,Mededeeling van ingekomen stukken. a.Schrijven van Gedeputeerde Statan d.d,12 Januari 1927G.Nr.260,Ille Afd. A. betreffende de rekening 1925. De Voorzitter zegt,dat Gedeputeerde Staten met betrekking tot den post 107 "Opcenten vermogensbelas ting"opmerken,dat de kwade posten over 1923/1924 en 1924/1925 ad f,12,50 en f,17.- ofader volgnummer 106 verantwoord moeten worden. Waar de ontvanger der registratie deze gelden rechtstreeks van de uitkeering over November 1925 af hield, kan niet aldus gehandeld worden. Getracht zal worden deze aangelegenheid alsnog in orde te brengen. Het' bedrag ad f,13,73 dat over December 1925 te veel werd uitbetaald zal op verzoek terugbetaald moeten worden. Verder wordt o.m, nog verzocht rekeningen van het Q.E.B. over te leggen,daar met het accountansvarslag niet kan volstaan worden. Hij stelt namens Burgemeester en Wethouders voor het ontwerp-antwoord vast te stallen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten, I; 3,Vaststelling van pebsioengrondslagen. De Voorzitter zegt,dat een drietal pensioengrondslagen dienen te worden gewijzigd,daar deze nog niet tot het juiste bedrag zijn vast gesteld. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten en worden deze vastge- steld, 4,Vaststelling van de vergoeding over 1926 aan het personeel der brandweer. De Voorzitter zegt,dat het personeel^der brandweer over 1926 tweemaal voor brand is uitgerukt en éénmaal voor oefening. Namens Burgemeester en Wethouders stelt hij voor de vergoeding over 1926 te bepalen op f.5,- Met algemeene stemmen wordt deze vergoeding toegekend, 5,Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot wijziging van d© gemeente-begrooting 1926. De Voorzitter zegt,dat bij het inkomen van de rekeningen is gebleken, dat enkele posten te laag werden geraamd en stelt namens Burgemeester en Wethouders voor deze te verhoogen. Aldus wordt besloten. 6,Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de gemeente-begrooting 1927.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1927 | | pagina 1