F J m 3 4, 6. h. Brief van Ged. Staten van K.B» van 18 April 1923, G. nr 237, hou dende verzoek om inlichtingen op het beroep van B.6. van Gorsel inzake E.G. 1922® Zal in besloten vergadering iorden behandeld® hededeeling van het prSces-verbaal van opneming der boeken en kas bij den gemeente-ontvanger. De voorzitter zegt, dat blijkens het proces-verbaal van kasopname d.d 10 April 1923. 1. de inkomsten bedroegen over 1922 1923 128564.35^ 17791.23*" 2. de uitgaven over 1922 1923 totaal 140355.58-f f 110425.70 7680.31 f 118106.01 22248.57^ zoodat in kas moest zijn f welk bedrag in kas werd bevonden en wel: a. in de kas bij den gemeente-ontvanger 1875.58 b. op de postrekening der gemeente 1586.66$ c. bij de H.K. Boerenleenbank 18787.33 Totaal f 22249.57$ als in kas moest zijn. Boeken en kas werden regelmatig bijgehouden. Hij stelt voor het stuk voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt met algemeen® stemmen besloten. voorstel van B. emütot wijziging der geneentebegroot ing 1922. De voorzitter zegt, dat nog enkele posten zijn overschreden, en dat op de begrooting geen bedrag werd uitgetrokken als aandeel der geaee* te in de kosten van de R.H.ö.S. te Bergen op Zoom, zooals onder de 1 ingekomen stukken werd medegedeeld, en dat na het inkomen van enkele nota's nog enkele posten dienen verhoogd te worden, waaronder den post van de stichtingskosten van het G.K.3. Verzoekschrift van vtlf. Olarijs en anderen verzoekende ge ene dans tenten in de gemeente toe te laten. D© voorzitter zegt, dat hierover B. en W. een advies verlangen van den Raad. Na cenige besprekingen wordt met algemeene stemmen besloten geene tenten toe te laten en op het verzoek van P.J. Suijkerbuijk afwij zend beschikt. Vaststelling van de rekening 1922 van het Burgerlijk Armbestuur. De voorzitter verzoekt, de heer Adan en Withagen zich te verwijderen, daar zij leden zijn van dat bestuur, aan welk verzoek beiden voldoen. Vervolgens doet de voorzitter voorlezing van de gedane ontvangst® en uitgaven, waarna hij namens B. en W. voorstelt de rekening 1922 vast fee stellen als zij werd aangeboden onder dnak aan het armbestuur voor het keurig gevoerde beheer. Met algemeen© stemmen wordt dienovereenkomstig besloten. 9 t

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 9