i Openbare vergadering van den raad der gemeen te Ossendreeht, d.d. Woensdag 2 Mei 1923 des namiddags ten 4 uur. Aanwezig zijn de hoeren 3. Cr. van Gorsel en G.F. Jansen beiden wethouders en de heeren B.J.H. Adan, Jos.J. MattheusssnsP.A. Jacobs, G. Kil, P.J. Verdu. t, M.G. van Meir, D. Simons en J.P.C. Withagen allen leden. Tot voorstemmer werd aangewezen de heer G. Kil nr 6 der presentie lijst Aan de orde is: |j Vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Deze worden na voorlezing onveranderd vastgesteld met algemeene stemmen. «Jeuiiwaven over lfiU f 110425 70 li Mededeeling van ingekomen stukken: a. Brief van den heer Min® var. 0«ï K., en wetenschappen inzak® bijdrage kosten H.B.S. te Bergen op Zoom® Do voorzitter zegt, dat blijkens dien brief de gemeente aan het rijk voor koster, der R.H.B.S. te Bergen op Zoom over 1922 heeft bij te dragen f 333,59 en stelt namens Burgemeester en Wethouders voor dat bedrag aan de begrooting 1922 tèe te voegen. b. Nota van aanmerkingen d.d. 28 Maart 1923 G. nr 315, Ille afd. op de Gemeentebegrooting dienst 1923. De voorzitter zegtdat onder de- inkomsten niet is vermeld 3900 der rente van de geldleening voor het 0.E.B. en stelt namens B. en voor die gelden aan de begrooting toe te voegen en haar te besteden overeenkomstig hun voorstel. n e. Goedkeuring wijziging begroeting 1922d.d. 4 April 1923, nr 279. d. idem G. nr 278® e. Brief van hoeren Ged. Staten van Noordbrabant dd. 25 April 1923, nr 64, IIIe afd. A. inzake handhaving aanslag H.O® 1922 Iran G.K® Moors. v i .(jij De stukken o, d en e worden voor kennisgeving aangenomen. f. Verzoek van de GJssendrechtsche voetbal en athletiek vereeniging om eene subsidie. jk Afabe Met algeraeene stemmen wordt hierop afwijzend beschikt. g. Verzoek van P.J. Suijkerbuijk houdende verzoek tot afwijzende beschikking op het adres van eenige herbergiers inzake dansgelegenheden. Op voorstel van den voorzitter zal dit bij punt 5 behandeld worden LXA/Cc-i-O /-Wr-t/TsCbf- ;i

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 8