B.C. van Gorsel, G. F. Jansen, E.J.H. -"Mian en G. Kil en tot plaats vervangende leden de heeren J.F.C. Withagen, M-C..van Meir en P.J. Verduit. Ambtshalve is voorzitter de Burgemeester. Tot leden der stembureaux: a. Stembureaa I. T. leden: D. Simons en M.C 2. Plaatsvervangende leden van Meir J.F» C. Withagen en J.J. Mattheuseem b. 1 2 Stembureau II. voorzitter G.F. Jansen. Leden P.A. Jacobs en P.J. Verduit Plaatsvervangende leden: G- Kil en G tarie Jansen ambtenaar ter secre- Benoeming van 4 leden in de schattingscommissie voor de rijksinkomstenbelast ing De voorzitter zegt, dat op Me i alle leden der Commi vcor de schatting df treding zijn en dat Burgemeester en Wethouders voor 1923 te herbenoemen. Rijksinkomstenbelasting aan de beurt zij alle herbenoembaar zijn. Bij stelt deze personen met ingang van van af nam ens Me i De aftredende leden n.l. de neeren 3.G. van Gorsel, FaA- Jacobs Jac Hugens en J.F. Wierckx worden herbenoemd. der inkomsten kennisgeving Besprekingen met betrekking tot het G.E.B. De voorzitter doet mededeeling omtrent den stand en uitgaven van het bedrijf over 1922; hetgeen voor wordt aangenomen. Nog zegt hij, dat Burgemeester ennWethouders over het technisch beheer hebben onderhandeld en dat de N.V. Baurg, Peeters te Bergen op Zoom en Boffers te Hoogerheide geraadpleegd zijn over net tech nisch beheer en dat zij het wenschen te doen voor f 450.-- met 5p> winst der leveranties385.alsvoren en 400.-- en dat D- v.d Poel te Ossendrecht het voor f 40.-- per maand wil doen. Burgemees ter en Wethouders kunnen hieromtrent geen voorstel doen en stellen voor Burgemeester en. Wethouders te machtigen naar omstandigheden te handelen en v. u Poel verder tegen een uurloon van f 0.25 werk zaamheden te laten verrichten. Aldus wordt besloten. Nog ?/erb door de voorzitter sen middel aan de hand gedaan tot meerdere afname van electriciteit n.l. het leggen op kosten der gemeente van huisleidingen tegen terugbetaling der kosten up maan- delijksche afschrijvingen, doch wenseht daarover thans geene beslist sing genomen te nen nadenken. zien, opdat de leden hierover eerst rijpelijk kun- RONDVRAAG De heer Jacobs wenschte over een aangelegenheid van C. Holtzer eenige inlichtingen, welke de voorzitter in verband met de aange legenheid, loten vergadering zal beantwoorden. De heer Verduit merkt op, dat er langs den weg naar Jagersrust pindraad is geplaatst, welke daar niet aanwezig mag zijn. De voorzitter zegt een onderzoek toe. Nog verzoekt hij inlichtingen omtrent de Ie ambtenaar ter secretarie! die boekhouder is van de R.K. Boerenleenbank. |i De voorzitter zegt, dat de werkzaamheden als zoodanig in de vrije! rkzaa.mhed.en ter secretarie er niet te voren is besproken, dat ter secre uren plaats hebben, dat de we door zullen lijden, dat zulks tarie geen inlichtingen als anderzins mogen plaats hebben en dat de wethouders daarover te voren zijn geraadpleegd en dat deze wel zul len erkennen, dat Jansen stipt zijn plicht doet en zeer regelmatig het werk verricht en dat ook b.v. de werkzaamheden van de arbeidsbemiddeling niet onder de k antooruren plaats hebben. 10 ij

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 6