i ttr Nota van aanmerkingen van Ged. St. van ÏI.B. van 29 December 1922 G. nr 417 op de gemeentebegrooting voor net dienstjaar 1923. De Voorzitter geeft de aanmerkingen van Ged. St. weer en stelt namen Burgemeester en Wetnouders voor daarop van antwoord te dienen ais zi hebben ontworpen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. Vervolgens zegt de voorzitter dat in de begrooting nog een enkèle wijziging is aan te brengen, welke wijzigingen door hem worden op gesomd met de noodige toelichting. Ook deze wijzigingen worden goedgekeurd, waarna de begrooting op nieuw wordt vastgesteld. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der begrooting voor het jaar 1922. De voorzitter zegt, dat na het inkomen der jaarrekeningen gebleken Iê dat nog enkele posten zijn overschreden en stelt voor deze posten alsnog te verhoogen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Mededeeling van het proces-ver baal van opneming van kas en boeken bij den gemeente-ontvanger De voorzitter geeft den inhoud van het proces-verbaal weer, waaruit o.m. blijkt, dat J" 27184,90 in kas moest zijn, welk bedrag ook aan wezig was en wel f 2672.14 in de kas bij den ontvanger; f'1725,14 op de postrekening der gemeente en f 22787.33 bij de R.K. Boeren leenbank te Ossendrecht. Wordt voor kenrisigeving aangenomen. Aanbieding van verslagen over 1922. a. het Gemeenteverslag 1922; b. het verslag 1922 der Commissie van Toezicht op het correspondent schap der arbeidsbemiddeling. c. het verslag 1922 van hetgeen ter verbetring van de volkshuisves ting in de gemeente Ossendrecht; d. het verslag 1922 van de Commissie tot wering van Schoolverzuim; e. Het verslag der Gezondheidscommissie zetelende te B. op Zoom, waaronder Ossendrecht ressorteert. De voorzitter zal deze verslagen voor zoover voorgeschreven, ter gemeente secretarie ter inzage nederleggen en verder den raadsleden ter Inzage thuis zenden. Schrijven van den bond tegen het schenden door vloeken van Gods Heiligen naam verzoekende het vast stellen eener strafverordening op het vloken enz Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt net voorstel voor 1 kennisgeving aangenomen. ij Verzoekschriften van de besturen ji der R.K. Bijzondere scholen ora een voorschot op de vergoeding voor 1923 voor het onderhouden harer scholen.

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 3