kunnen worden overgenomen,waarop de Voorzitter ontkennende antwoordt. Zonder hoofdelijke stemming wordt tot herstelling besloten, 7, Voor stel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van 'het plan tot het aangaan eener ge .ld leening. De Voorzitter zegt,dat bij de inzending van den staat van geld» leeningen Oed.Staten hebben opgemerkt,dat de leening aangegaan volgens raadsbesluit van 23 Augustus 1921 voor den bouw van schoollokalen te beginnen met het jaar 1922 zal afgelost worden door jaarlijks een schuldbrief uit te loten,Waar 1921 en het begin van 1922 voldoende geldmiddelenaanwezig waren,werd de leening eerst in 1922 opgenomen en begon de uitloting in 1923 9ed.Staten verlangen nu het plan gewijzigd te zien in dier voege,dat eerst in 1923 wordt begonnen met de aflossing,B.enW. stellen voor het plan In dier voege te wijzigen. Aldus wordt besloten. 8,Wijziging verordening Gemeentelijke Inkoms tenbelas ting De Voorzitter zegt,dat na vaststelling der verordening op de gemeentelijke Inkomstenbelasting de wet op de invordering is gewijzigd,waarmede de bedoelde invorderingswefcordening in overeen®temming te brengen ia en atelt namens Burgemeester en Wethouders voor aldus te handelen. Aldus wordt besloten. 9Benoeming van een lid voor het Burgerlijk Armbestuur ih de vacature «TCvan der Poel,Adrz.wegens perio dieke aftreding. Burgemeester en ethouders stellen voor J0.van der Poel Adrz. te herbenoemn.Met 5 stemmen wordt van der Foei herbenoemd. Twee blanco stemmen werden uitgebracht,terwijl de heer P.Simons en J.G.v.d.Poel ieder een stem verwierven. 10. Beslissing omtrent forens e naa is lag in de Gemeentelijke Inkomstenbelasting. De Voorzitter zegt,over deze aangelegenheid in de vorige vergadering mededeelingen te hebben gedaan en zou thans gaarne het gevoelen van den Raad v n'nemen. De Heer "Tendrlkx vraagt naar het voorstel van B.en W»,waarop de Voorzitter zegt dat nog geen beslissing is genomen,omdat men eerst het gevoelen van den Raad wilde hooren. Vorige spreker zegt,dat hij zou willen overgaan totaanslag in forensenbelas ting,omdat deze wetsbepaling even goed moet uitgevoerd worden als andere en men het in andere gemeenten ook doe t De heer van Wleir vraagt of het de moeite waard is,waarop de Voorzitter antwoordt dat men het voor ieder bedrag kan doen. De heer Kil is ook voor toepassing van forensenbelas ting. Zonder hoodelijke stemming wordt tot toepassing besloten, 11,Voorstel van Burgmeester en Wethouders tot eervol ontslag als ambtenaar van den Burgerlijken Stand aan L.Ov.dPoel De Voorzitter zegt,dat aan van der Poel een jaarlijksoh pensioen is toegekend,groot ongeveer f,180.-en stelt namens B.en w.voor hem eervol ontslag te verleenen als ambtenaar van den Burgerlijken stand ingaande 1 Januari 1924. Met algemeene stemmen wordt het ontslag eervol verleend ingaande 1 Januari 1924. 12.Bespreking herstel Torenklok. De Voorzitter,zegt,dat de toestand der Torenklok is opgenomen

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 26