IjSW Openbare vergadering van den Raad der gemeente Ossendreohtdd .7 I)ec. 1923,dea nam.ten 2 uur Aanwezig de hoeren B.O.van Gorsel en P.A.Jacobsbeiden wethouders en de he eren M.O.van •'•■Ie i r«TBHe ndr ikxJPC'71 thage nMHoeks Poillsmse#A,de Koning en O.Kil. Afuezig de he eren Jl. J.Matthe ussens wegens drukke werkzaamheden en E.J.H.Adan wegens ziekte,belden met kennisgeving. Tot voorstemmer wordt aangewezen de heer M,Hoeks,nr.2 der prose ntie lij st Voorzi tier de heer F.J.van de Ven,burgemees te r tevens secretaris. 1.Vasts telling van de notulen van de vorige vergadering. Deze worden na voorlezing onveranderd met alpemeene stemmen vastgesteld. 2 Vadedeling van ingekomen s tukken. van V0Paardekam 1923. De Voorzi tter zegt,dat Paardekam voor de zonve---!ste maal een schrijven tot den F;aau richt,waarin hij over 'alles en nog wat klaart en stelt namens r.en ".voor het stuk voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten, t,Besluit van 9eeren ^ed,Staten van 7 oord-Dj'' d n van 7 ov. 1923 rr .377.771 \f.i .houdende vas t- ling 7 neen "bord t voor bono cv~- -zoek van houd ei'' van bios coopvonrs iel"* i ngen voorz* tter sect,dat het verzoek oo ongeze-reld panier is ig dat -deze aurnel e venkai d alleen b" f -1® Bu roemees ter thuis behoort,die haar reeds eerder roet de wethouders besprak, w.n rh:if bl,°elc dat zij te.ten dergelijke voo r s teil 1. rge n zijn in daza ^edrukte ti id en dat besloten is dergelijke voorstellingen niet toe te staan en stelt voor het stuk voor kennisgeving aan te neme a Aldus wordt besloten. d,Verzoek van J.B.Olarijs om toeslag on de door de pssendrechteehe arbeiders in België verdiende francs. De heer Kil is voor toekenning van toeslag.lij zegt,dat ook te Beroo.i op 7.oom eoa toeslag wordt gegeven aan hen,die« in Belgis werk-m.Hlj merkt verder op,dat voor de arbeiders niets gedaan wordt *n daarvoor nimmer geld aanwezig isterwijl nog in een der laatste vergaderingen van den Raad aan enkele onderwijzers een vergoeding is toe gekend. Hier is wel geld voor,hoewel zij reeds een hoog salaris genieten. De Voorzi tte- zegt.dat de heer Kil de aangelegenheid verkeert beziet,waar de toegekende vergoeding aan de oneïerwijzers niets anders is dan een vergoeding voor gepresteerde die n s te nhe tge en in het onderhavige geval niet zoo is, pe heer 7endrikr merkt or dat ook werkgevrs geschaad word-n door den lagen frank®nkoers De heer de Koning vraagt,waarom er in 191B wel geld was voor de Burgerwacht en nu niet voor steunverleening De Voorzitter zegt,dat s'echts enkele weken,zoolang het onveilig wasge1 den werden vers trekt aK1nagschrif t d.d. 2 4" October- w ~L J A O *i o v»«,r'h "i y) p' i f* n- pi -;j-f -p 0> --pp r* Öi p Qyyjpjj y| T C ~P, /-Y ,-f .Uk -r* ts 'R Vo -f 9 y O i -mg-. - ,0 -- .V J 1 -

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1923 | | pagina 24