SfilMïS ii I Pupillen cchoo1Je!Hlet1i;^«r/.^tnSr^ IcT slag ln de rijkslnkoostenbelaeting van den voogd' doch aoet 1. Opeabar© vergadering van den Raad der gemeente Qssendrecht op Maar; da o 8 October 1923 des namiddags ten 4 uur» Aanwezig zijn de heeren B.G. van Gorsel en p A Ta^>nha k ,i wethouders en de heeren J.p.o. Withagen P will.™? S ?®n Voorzitter de burgenoester F.J. var. de Ven tevens Secretaris, der presentielijstaar'Cewe7'en de J-M- Withagen nr 7 De voorzitter opent ten 4.uur 15 minuten de vergadering. Aan de orde is: Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering» vastgesteld.na v°0rle2lnC ""veranderd net alCe»en. st.em.en Mededeeling van ingekomen stukken: a' schrijven van heeren Ged. Staten van Noordbrabant van 17 Aug 1923 G. nr 8S houdende niet ontvankelijk verklaring van het beroep H.Q. van V»L« Willemsens. b» Dankbetuiging van Mej F.J. Potteau en Ma» Kriasels onderwijzeressen voor de hen toegekende vergoedingen» Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Vaststelling van een verordening op de heffing en invordering van schooi geld. De voorzitter zegt, dat krachtens de in 1923 gewijzigde laren onderwijswet de geldende verordening op het heffenvSn i Boet worden heralen in vortond wearaode Bureeneeater en WethoS! eer. nieuwe verordening ontwierpen. Volgens de nieuwste* p~aatö v*nden naar het inkomen der kinderen zelf en na„ de aanslag niet meer berekend worden naar het rezir.q inkomt minderen.°e<te' -hoolgeïflf .^"ver- Nog merkt hij op, dat volgens de nieuwe heling het totaal aan te "ftvangen zal vemlnderen.The^^voïgene Sê beste. ^."Celine Gaat de heffing het geraamde ad 20007- met onrevee -r,1500*r te p°van, zoodat verondersteld kan worden, dat de Sf ing volgens het nieuwe tarief, de raming tot e 2000 vi i en vermoedelijk in geringe mati zal overtreffen. De heer Kil stelt voor de klasse f 1000.- tot 1750 te «m** gen in eene Van 1000.» tot 1300.1 met een aansS n"l V en eene van 1300.- tot 1750.- met een aanslkg vn 'S.hoS De voorzitter zegt.,zich hiermede te kunnen vereeniren waarna net voorstel met alge me ene stemmen wordt aangenomen. Wethouder van Gorsel stelt voor om de hooper6 kK e hoo gere aanslag toe te kennen. 1)1)8 een no° Dit voorstel wordt evenwel na eenige bespreking ingetrokken. !l I !ii i 1 i

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 18