Hij stelt namens B en W. voor de begrooting goed te keuren. Aldus wordt bedloten. 6. Voorstel van B. en W» tot wijziging van de verordening op de heffing van schoolgeld, De voorzitter zegt, dat B en 1. naar aanleiding van de gedachten-wis seling in de laatste vergadering van den raad,deze aangelegenheid onder de oogen hebben gezien en dat zij in verband daarmede voor stellen de verordening tot heffing te wijzigen waardoor 0.30 school geld verschuldigd is per maand bij een inkomen van meer dan 500.- tot f 1000.--, Aldus wordt met algemeen© stemmen besloten, terwijl 8 en I ge machtigd worden het schoolgeld kohier 1923 daarmede in overeenstem ming te brengen, ij Verzoekschrift van AntKrinkels om eene vergoeding voor door hem gegeven onderwijs in de Franscha taal over 1920 De voorzitter zegt, dat door den heer Krinkels in 1920 onderwijs in de Rransche taal werd gegeven zonder daarvoor eenège vergoeding te ontvangen terwijl de gemeente voor dat onderwijs destijds geene ver goeding mocht uitbetalen en er schoolgeld voor hief. Thans kan volg gens de wetvan 3 Mei 1923 S, 190 daarvoor vergoeding worden uitge keerd. De heer Krinkels vraagt voor dat gegeven onderwijs 290.— berekend naar de belooning welke voor herhalingsonderwijs werd uit gekeerd. B. en 1, stellen voor f 150.- toe te kennen. Na eenige bespreking wordt met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Mattheussens en Kil, het voorstel van B. en W. aangenomen. Alsvoren van Mej F.J, Potteaa voor gegeven onderwijs in de nuttige handwerken over 1919-1920 Sn 1921. De voorzitter^ zegt, dat op dit verzoek dezelfde toelichting van toe passing is, als bij dat van den Heer AKrinkels. B en stellen voor 100.- toe te kennen. Met 5 tegen 2 stemmen die der heeren Mattheussens en Kil, wordt het voorstel aangenomen. 9 Alsvoren van Mej M. Kriesels over het tijdvak van 16 Nov 1921 t/a 30 Sept 1922. De voorzitter zegt, dat ook hier hetzelfde van toepassing is en dat B en 1, voorstellen 35.- vergoeding te geven. Het voorstel van 3 en ff. wordt met 5 tegen 2 stemmen,die der heeren Mattheussens en Kil aangenomen. Verzoek van R. Tukker om eene vergoeding uit de gemeentekas ter dekking van de kosten vallende op het elders schoolgaan van zijne dochter. De voorzitter zegt, dat Tukker bezwaar heeft zijn kind naar een der beide R«K» scholen alhier te doen schoolgaan en verzoekt daarom eene vergoeding in de kosten welke hij maken moet, opdat het kind elders kan schoolgaan» B en W. stellen voor f 60.- per jaar te geven. Met alge me ene stemmen wordt liet voorstel aangenomen. Vaststelling van den staat van oninbare en nog te verhalen posten over 1922. De voorzitter deelt mede welke posten nog zijn pe verhalen en stelt namens B. en t. voor den staat ongewijzigd vast te stellen. Aldus wordt besloten. I: I

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 13