0 MB— Vergadering van den Raad der gemeente Ossendrechtop Dinsdag 20 Maart 1923 des namiddags ten 4 uur. Aanwezig zijn de heeren 3.G. van Gorsel en Q.F. Jansen beiden wet houders en de heeren J.F.C. Withagen, D. Simons, M-C. van Meir, ?.J. Verduit, G. Kil, E.J.H. Adan, Jos. J. Matthéussens on P.A. Jacobs allen leden. Tot voorstemmer wordt aangewezen de heer P.A. Jacobs nummer 9 der presentielijst. Voorzitter F.J. van de Ven, tevens Secretaris. Aan de orde is: Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Ka voorlezing worden deze met algemeen© stemmen onveranderd vast gesteld. Mededeeling van ingekomen stukken. as chrij ven van nee ren GSvan ilBvan 20 Dec 1922, G. nr 268 Ille afd. A. inzake bezwaar wegens dubbelen aanslag. De voorzitter stelt voor aan Ged. Staten te berichten, dat de aan slag onwettig is opgelegd en teruggave der belasting behoort plaats te hebben. Besloten wordt tot teruggave en zulks Ged. Staten mede te deelen. b. besluit van Ged.St. van K-B. van 20 Dec 1922, G. nr 348, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 11 Dec 1922 tot het beschikken uit den post buitengewone uitgaven (Hoofdstuk 15. artikel 1. c. besluit van Ged St. van 29 Dec 1922 G. nr 349 houdende goedkeuring van het besluit van den raad van 11 December 1922 tot wijziging van de begrooting 1922. d. besluit van Ged. St.van 29 Dec 1922, G. nr 447, IIIe afd houdende vaststelling van de rekening der gemeente over net dienstjaar 1921 met een goed slot van f 14829,55. e. besluit van Ged. Staten van 29 öec 1922, G. nr 467, IIIe afd, hou dende verdaging der beslissing van de begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor 1923 en machtiging tot het doen van alle inkomsten en uitgaven tot de helft der begrooting. f. besluit van Ged. St. van 10 Januari 1923 G. nr 14 b. tot go.edkeuring van het besluit van den raad van 11 December 1922 tot wijziging der begrooting 1922. g. alsvoren G» nr 14 a. De Voorzitter stelt voor de stukken b-t/m g. voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. *I'É' Mil iffi

Raadsnotulen

Ossendrecht: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 1