9. Thans worden met de tegenwoordige eigenaren van de aangrenzende per celen onderhandelingen gevoerd om zoveel grond gratis af te staan als voor de verbreding van het straatje nodig is. De heer MOERINGS verklaart van oordeel te zijn, dat, voor wat het Om- megangstraatje betreft de aangrenzende eigenaren verplicht zijn de ver eiste verbeteringen aan te brengen of te dulden, dat deze van gemeen tewege worden aangebracht. De heer ROOSENDAAL vraagt of de vacature die ontstaan is ten gevolge van het vertrek van de gemeente-arbeider Akkermans nog wordt aangevuld. De Voorzitter antwoordt, dat hiermede met het oog op de wintermaanden gewacht is. De heer KOEVOETS vraagt of, als de moeilijkheden met betrekking tot de bouwstop voor openbare gebouwen en de ontstane financieringsmoeilijkheden zijn opgelost, direct met de bouw van het nieuwe gemeentehuis kan worden begonnen. De Voorzitter antwoordt, dat de "urgentie" voor de bouw van een nieuw gemeentehuis bepaald is, doch dat door de bevoegde instanties nog zal moeten worden uitgemaakt of het huidige raadhuisplan ongewijzigd kan worden uitgevoerd, dit onafhankelijk van de thans voorgeschreven inves teringsbeperkingen. De heer VISSENBERG merkt op, dat hem uit de toespraak van de Voorzit ter aan het begin van deze vergadering is gebleken, dat bij de Planolo gische Dienst een wijziging wordt voorbereid van het uitbreidingsplan voor Stampersgat en vraagt of burgemeester en wethouders reeds gronden op het oog hebben waar in de toekomst gebouwd kan worden. Voorts ver zoekt spreker mededeling of een gedeelte van het aan deze gemeente toege kende bouwvolumen nog dit jaar te Stampersgat kan worden verwezenlijkt. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders zich hierover reeds enige tijd geleden hebben beraden en hun wensen aan de Planologische Dienst hebben doorgegeven. Tengevolge van personeelsgebrek bij deze dienst heeft de afwerking, zowel voor het wijzigingsplan voor Oud-<Gastel als dat voor Stampersgat, vertraging ondervonden. Thans wordt hieraan met voortvarendheid gewerkt, zodat burgemeester en wethouders goede hoop hebben, dat binnen niet al te lange tijd definitieve voorstellen aan de raad kunnen worden gedaan. Op de vraag of nog dit jaar te Stampersgat woningwetwoningen zullen worden gebouwd, kan thans nog bezwaarlijk een definitief antwoord worden gegeven. Ook het bouwen van woningen te Stam persgat heeft de volle aandacht van burgemeester en wethouders. De heer VISSENBERG brengt onder de aandacht, dat, indien de hem ver strekte inlichtingen juist zijn te Stampersgat de beschikking kan worden verkregen over bouwgrond, n.l. de grond die destijds door van Leengoed van de gemeente is gekocht, welke grond, indien deze voor het bouwen van woningen nodig zou zijn, door de gemeente kan worden teruggekocht naar hij meent tegen een prijs van ƒ1,- per m2. Spreker vestigt er de aandacht op, dat te Stampersgat nog dringend behoefte is aan een aantal gemeentewoningen en zegt het te betreuren in de couranten te hebben moeten lezen, dat het bouwvolumen 1957 geheel voor de bouw van woningen te Oud-Gastel zal worden aangewend. Dit stemt tot grote ontevredenheid bij de inwoners van Stampersgat, Spreker vertrouwt dan ook, dat in tegen stelling met het naar hij hoopt voorbarig courantenbericht Stampersgat zijn aandeel zal krijgen van het dit jaar beschikbare bouwvolumen. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders met de Stam- persgatse belangen rekening zullen houden en wijst er op, dat het hem niet bekend is, dat met van Leengoed de door de heer Vissenberg bedoel de overeenkomst is aangegaan. Wethouder Vrolijk merkt op, dat hem uit een gesprek met de ambtenaar van de planologische dienst die het wijzigingsplan van het uitbreidingsplan voor Stampersgat in bewerking heeft, gebleken is, dat deze niet veel voelt voor de bouw van woningen te Stampersgat. De Voorzitter antwoordt, dat hierover ten slotte de gemeenteraad te beslissen heeft.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 9