r 8. Nadat de heer AKKERMANS heeft opgemerkt, dat hij het door de heer Verholen ingenomen standpunt volkomen deelt, merkt de Voorzitter op, dat er bij de provincie reeds meer dan eens op aangedrongen is om de verbindingsweg ter plaatse aan te leggen en ook om de betreffende wo ningen voorlopig nog voor bewoning te doen bezigen. Wethouder VROLIJK merkt op, dat tengevolge van de afbraak van de wo ningen de gemeente niet is tekort gedaan, daar voor de afgebroken woningen extra bouwvolumen is beschikbaar gesteld, dat intussen gerealiseerd is, zodat het aantal woningen hetzelfde is gebleven. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad zo is, al blijft het jammer dat de woningen gesloopt zijn in een tijd, dat de woningnood nog groot is, en de noodzaak voor sloping nog niet aanwezig was. Hierna stelt de Voorzitter aan de orde het voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststelling van beide begrotingen en wel: 1e. de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf: de baten en lasten op een bedrag van117,402,91 de kapitaalsinkomsten en uitgaven op een bedrag van18 66.841,15 2e. de gemeentebegroting: de gewone dienst in inkomst en uitgaaf op een bedrag van (begrotingstekort 78.937,13). 1.205.367,02 de kapitaaldienst: de inkomsten op een bedrag van 3.064.814,70 de uitgaven op een bedrag van3.596.117.38 derhalve met een nadelig saldo van531.302,68 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen voor het uitvoeren in de loop van dit jaar van reconstructiewerkzaam heden aan de Heinsbergsestraat en aan het in beheer en onderhoud van de gemeente zijnde gedeelte van de Strijpdreef een crediet beschikbaar te stellen van 11.489,50. Hiertoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. Begrotings- 15. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging wijzigingen van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956. dienstjaar Na voorlezing van de ontwerp-besluiten, met de daarbij behorende me- 1956. mories van toelichting, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze besluiten vast te stellen. Rondvraag. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het be lang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer AKKERMANS verzoekt de aandacht van burgemeester en wethouders voor het aanbrengen van verbeteringen aan het Ommegangstraatje, dat in slecht onderhouden toestand verkeert. De Voorzitter antwoordt, dat het onderhoud van het Ommegangstraatje bij de aangrenzende eigenaren berust, doch dat deze hieraan practisch geen aandacht besteden, zodat het wellicht aanbeveling verdient om van gemeentewege maatregelen ter verbetering te treffen, waaromtrent bur gemeester en wethouders zich zullen beraden. De heer VREUGDE brengt ter sprake de slechte toestand van het Broeke straatje en vraagt of het niet mogelijk is om op korte termijn voorzienin gen te treffen. De Voorzitter wijst er op, dat burgemeester en wethouders reeds het vorig jaar het Broekestraatje in het plan voor te reconstrueren wegen hebben opgenomen, doch dat de werkzaamheden niet uitgevoerd zijn kunnen worden, omdat dit weggedeelte een noodzakelijke verbreding behoeft. Een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat de kadastrale grootte van het Broekestraatje belangrijk groter is dan de werkelijke toestand is, zodat aangenomen mag worden, dat in de loop der jaren door particulie ren een strook grond onrechtmatig in gebruik is genomen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 8