6. Verhoging 6, Voorstel van burgemeester en wethouders tot verhoging van het re- Rekening- kening-courantcrediet met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, courantcre- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon diet met der hoofdelijke stemming besloten het rekening-courant-crediet tot 25 N. V.Bank januari 1957 te verhogen tot 450,000, Ned.Gemeen ten. Toekenning 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot toekenning van krotop- krotoprui- ruimings bijdragen. mingsbijdra- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- ge P.J.M. der hoofdelijke stemming besloten aan P.J.M. Meeuwissen, alhier, de ge- Meeuwissen. bruikelijke krotopruimingsbijdrage toe te kennen ten aanzien van het pand Pietseweg no. 4. Herziening 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot herzie- salarissen ning van de salarissen en toelagen ingevolge de Salarisverordening en toelagen Gemeente-ambtenaren 1955. ingevolge Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- de Salaris- der hoofdelijke stemming besloten het ontwerp-besluitnadat hiervan verordening voorlezing is gegeven, vast te stellen. Gemeente ambtenaren 1955. Vaststelling9. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel- verordening ling van een verordening betreffende de toekenning van reisvergoe- toekenning dingen voor schoolbezoek. reisvergoe- Na toelichting door de Voorzitter en na een korte gedachtenwisseling ding voor wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de door burgemeester en wet- schoolbezoekhouders ontworpen verordening vast te stellen. VaststellinglO.Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel- regeling on- ling van een regeling inzake ongevallenverzekering. gevallenver- Na een korte gedachtenwisseling wordt zonder hoofdelijke stemming be- zekering, sloten, door bemiddeling van het Assurantiebedrijf van Mierlo Zn. N.V. burgemeesterte Breda bij de Amsterdamsche Maatschappij voor Ongevallenverzekering wethouders, over te gaan tot het afsluiten van een verzekering voor dekking van het sekretaris. risico van aan de burgemeester, een der wethouders, de sekretaris en het en admini— overige administratieve personeel, tijdens hun dienstuitoefening overkomen stratief ongevallen, voor uitkeringen bij dood door ongeval van 50.000,en bij personeelalgehele blijvende invaliditeit van 50.000, tegen een premie van 26,78 per jaar en per verzekerde en voorts onder de voorwaarden ver meld in de ontwerp-polis van genoemde maatschappij. Vastste11ing11.Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel verordening ling van een nieuwe verordening op de heffing van leges ter geraeen- heffing le- tesekretarie, van gelden voor het verstrekken van inlichtingen uit ges ter se- het bevolkings- en verblijfsregister en wegens verrichtingen van de kretarieambtenaren van de burgerlijke stand. enz. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten deze verordening vast te stellen. Vaststel- 12.Voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een ling nieu- nieuwe verordening op de heffing van een vermakelijkhedenbelasting. we veror- De Voorzitter brengt onder de aandacht, dat burgemeester en wethouders dening op voorstellen de door hen ontworpen nieuwe verordening vast te stellen en de heffing geeft een korte uiteenzetting van de wijzigingen die voorgesteld worden. van een De heer AKKERMANS merkt op, dat hij de kwestie van het betalen van ver- Vermakelijk- makelijkhedenbelasting voor films die in het patronaat vertoond worden heidenbelas- anders ziet dan bij de vertoning van jeugdfilms in de gewone bioscoop, ting. daar het patronaatswerk erop gericht is om de jeugd van de straat te houden. De Voorzitter antwoordt, dat hij deze mening niet kan delen, daar hij in het karakter van de films die vertoond worden geen verschil ziet en in beide gevallen een entreegeld geheven wordt.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1957 | | pagina 6