De heer TKEÏÏ35ISSE vraagt of er bij de betreffende instanties niet op kan worden aangedrong en om de noodzakelijke verbeteringen aan de Rijpers weg, die op verschillende plaatsen voor het verkeer zeer gevaarlijk is, te laten aanbrengen en dat meer aandacht besteed wordt aan het z.g. "Achtereind" te Stampersgat. De Voorzitter antwoordt, dat e provincie het treffen van voorzienin gen aan de Rijpers weg blijkbaar achterwege laat met het oog op de omleg ging van deze weg en dat, wat de verbeteringen aan het Achtereind be- treft dit een aangelegenheid is die bij het bestuur van het waterschap "Heerjansland" thuis behoort. Spreker vestigt er de aandacht op, dat bij het waterschapsbestuur reeds bij herhaling op de slechte toestand van he meerendeel van de waterschapswegen is gewezen. De heer KOEVOETS vestigt er de aandacht op, dat de bewoners van de Drie Weikes veel last van overtollig water ondervinden en vraagt maat regelen ter verbetering te treffen. De Voorzitter antwoordt, dat zal worden nagegaan, wat in deze van ge meentewege kan geschieden. Hierna merkt de Voorzitter op, dat hij gaarne van de gelegenheid ge bruik maakt, nu ie laatste vergadering van dit jaar gehouden is, om allen dank te zeggen voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar, allen een zalig uiteinde toe te wensen en spreekt de hoop uit, dat het nieuwe jaar veel goeds mag brengen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de Voorzitter de vergadering met de chris telijke groet. De R A A D voornoemd, de sekretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 57