a. De Voorzitter antwoordt, dat hij in de vergadering van burgemeester en wethouders uitdrukkelijk heeft medegedeeld het niet eens te zijn met het voornemen om uit te treden op cie door hem zo juist aangegeven mo- tieven en stelt vast, dat hij het recht heeft in de vergadering van de gemeenteraad zijn eigen mening over aangelegenheden, die in behanc eling komen weer te geven. Spreker merkt voorts nogmaals op, dat bij eventuele uittreding een volwaardige ambtenaar in dienst zal moeten worden geno men. Nadat de heer TLEUNISSE nog heeft Opgemerkt, dat ook naar zijn mening bij het oprichten van een gemeentelijke dienst voor het bouw en 'woning toezicht de kosten zeer belangrijk zullen zijn, stelt de hoer AKKSRMANS voor over te gaan tot stemming over het voorstel van burgemeester en wethouders, welk voorstel door de heren Roosendaal en van Dongen wordt ondersteund. Na st lining blijkt het voorstel van burgemeester en wethouders te zijn aangenomen mot 7 tegen h stemmen. Voor stemden de heren Vreugde, Ver holen, Koevoets, Vrolijk, Vissenberg, Akkermans en van Rijsbergen, tegen de heren: van Dongen, Roosendaal, Theunisse en Corstjens. De Voorzitter vraagt vervolgens of een der leden nog iets in het be lang der gemeente te v: agen of mede te delen heeft. De heer VISSENBERG merkt op, dat hij reeds meerdere malen gevraagd heeft een parkeerverbod uit te vaardigen voor de langs de Noordzeedijk lopende parallelweg, voor wat betrcxt Vrachtwagens, autobussen en tractors. De Voorzitter antwoordt, dat hij zich hierover met de politie zal ver staan of hiervoor voldoend redenen bestaan. De heer VISSENBERG merkt op, dat naar zijn oordeel niet de politie maar de gemeenteraad tot het treffen van vorenbedoelde maatregel be hoort te besluiten. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad het geval is, doch dat het gebruikelijk is, dat de politie over het voornemen om tot het treffen van een zodanige maatregel over te gaan, gehoord wordt. De heer VISSENBERG brengt onder de aandacht, dat een straatlamp in de nabijheid van de wonin van nombouts reeds lang stuk is. De Voorzitter antwoordt, dat de laatste tijd een dergelijke klacht burgemeester en wethouders meer bereiken en deelt mede, dat onlangs de kwestie van het onderhoud van de straatverlichting is besproken met vertegenwoordigers van ..e PNEM en dat in overweging is met deze maat schappij een regeling te tre fen met betrekking tot het onderhoud van de straatverlichting. Dc lieer ROOSENDAAL '..'ijst op ie slechte verlichting van de Meirstraat. De Voorzitter antwoordt, dat, zodra de omstandigheden dit toelaten hieraan aandacht zal worden besteed. De heer VREUGDE vraa t, zulks naar aanleiding van. een door de heer Moerings in -• vorige vergadering gestelde vraag of verbetering mag worden verwacht met betrekking tot het uitzicht in de Vierschaarstraat aan de zijde van de provinciale weg. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester er. wet louöers zicht tot belanghebbende hebben gewénd met verzoek maatregelen tor verbetering- te treffen, doch tot heden nog geen antwoord hebben ontvangen. De heer VREUGDE vraagt of het niet mogelijk is zijn reeds eerder ge dane verzoek in behandeling te nemen om maatregelen te treffen, dat aan het Broekestraatje zodanige verbeteringen worden aangebracht, dat het in behoorlijke toestand komt 13 verkeren. De Voorzitter antwoordt, dat deze kwestie de aandacht van burgemees ter on wethouders heeft, doch dat tot heden nog geen resultaten zijn bereikt, tengevolge van moeilijkhe* en die onder one.en worden met be trekking tot de vaststelling van de grensscheiding tussen de eigendom van de gemeente en de aangrenzende eigenaren.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 56