4. ambtenaar de betreffende function aris iemand moet zijn, die zowel practisch als theoretisch onderlegd moet zijn en die bij de groei van de gemeente leiding kan geven aan een eventueel op te richten gemeen telijke dienst* Een dergelijke function aris zal aan dezelfde eiser- moeten voldoen, waaraan de heer den Boer voldoet. De heer THEUNISSE vraagt Of er gevaar bestaat, dat bij uittreding ook het welstandstoezicht verdwijnt. De Voorzitter antwoordt, dat dit niet het geval is, doch dat wel een gehele reorganisatie van de dienst hiervan het gevolg is. Wethouder V 1RH0LEN merkt op, dat door uittreding en het aanstellen van een eigen ambtenaar een belangrijk financieel voordeel zal worden verkregen. Naar sprekers oordeel is het vorig jaar de fout gemaakt, dat een oproeping is geplaatst voor een M.T.S--er, lie voor het beoog de doel niet nodig is en dat de gemeente door het in dienst nemen van een zodanige functionaris boven haar stand zou gaan leven. Spreker verklaart van mening te zijn, dat, voor ./at deze gemeente betreft, met een practisch onderlegd persoon kan worden volstaan. Spreker wijst er vervolgens op, dat thans practisch geen toezicht wordt gehouden op het gemeentelijk woningbezit, wat, tengevolge van gebrek aan tijd door de heer aen Boer niet kan geschieden. De Voorzitter antwoordt, dat de werkzaamheden op het gebied van het Bouw- en Woningtoezicht tegenwoordig van die aard zijn, dat een eigen ambtenaar niet alleen jaractisch gevormd moet zijn, doch bovendien the oretisch volledig op de hoogte moet zijn. In dit verband wijst spreker op de toenassing van de premieregelingen met betrekking tot de bouw van gemeentelijke en particuliere woningbouw. Wethouder VEEHOLEN merkt op, dat het hem bevreemdt, dat de Voorzitter een geheel ander standpunt in deze inneemt dan een paar jaar geleden, toen hij ook voor uittrediiv. was. De Voorzitter antwoordt, dat, zoals hij reeds eerder heeft opgemerkt thans over do functionnering van dc dienst, sedert het tijdstip dat ae heer den Boer meer tijd aan de belangen van deze gemeente kan besteden, zeer tevreden is. De heer AKKERMA. S vraagt wat nu eigenlijk het voorstel van burgemeester en wethouders is. De Voorzitter antwoordt, dat, zoals uit dc agenda blijkt, voorgesteld wordt om de dienst te verlaten voor wat het bouw- en woningtoezicht batreft. Wethouder VERHOLEN brengt onder de aandacht, dat de kosten voor deze gemeente Voor het jaar 1958 worden geraamd op circa 13.000,--, welk bedrag hij verschrikkelijk hoog vindt en verklaart de mening te zijn toe gedaan, dat voor de helft var dit bedrag een behoorlijke kracht te krij gen is, die het werk aan kan. De Voorzitter antwoordt, dat hij dit sterk betwijfelt en verklaart er van overtuigd te zijn, dat één man het werk niet zal aankunnen, zodat de kosten beduidend hoger zullen liggen dan circa 6.000, - per jaar. Wethouder VROLIJK merkt op, dat het motief dat hem er toe geleid heeft zijn stern aan het voorstel tot uittred ng te geven gezocht moet worden in ie hoge kosten, die het bouwtoezicht voor deze gemeente met zich brengt, welk motief, zoals gebleken is, ook voor zijn collega heeft ge golden. Spreker is van oordeel dat het destijds niet juist is geweest tot oproeping van een M.T.S.—er over te gaan daar voor wat deze ge meente betreft met een praktisch man, die theoretisch ook op de hoogte is, kan worden volstaan. Ten gevolge van het feit, dat zich toen geen geschikte candidaten hebben aangemeld, is besloten op de uittreding terug te komen. Naar sprekers mening zijn de kansen thans veel groter dat voor deze functie een geschikte ambtenaar kan worden aangetrokken. Spreker verklaart er zich over te verwonderen, dat de voorzitter niet anders heeft gedaan dan zijn eigen mening naar voren brengen en het voorstel van burgemeester en wethouders buiten beschouwing te hebben gelaten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 55