Wijziging ge meenschap pelijke rege ling buiten- ^ewJlager onderwijs en c,e* nazorg jn Roosen daal e. o. ï/iizigin kindertoe- laseveror- dening meenteper- soneel. Machtiging b. en w. aan gaan kas- geldlenin- gen/opnemen in üe_lc_e_n ijng courant. Indiening verzoek ver hoging ba sisbedrag algemene uitkering gemeente fonds voor het _dj enst- "jaar 1958. Uittreding bouwtoezicht W.Brabant m.u.v.de taak om schreven in art. 11, ge _liclletter b onder _1_ jvan Be gemeen- schapp e 1 ijk e_ regeling. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ten behoeve van het buitengewoon lager onderwals en de nazorg in. Roosendaal e.o. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het door het bestuur van de instelling ten behoeve van het bijzonder buitengewoon lager onderwijs en de nazorg te Roosendaal en omgeving bij schrijven van 2 december 1957 no. 226 toegezon den ontwerp-wijzigingsbesluit vast te stellen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de kindertoelageverordening voor het gemeentepersoneel. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het ontwerpbesluit, waarvan voorlezing is gegeven, vast te stellen. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om hen te machtigen tot het aangaan van kasgcl .leningen, respectievelijk gelden in rekening-cou rant op te nemen in 1958. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten hen te machtigen tot het aangaan van kasgeldleningen, respectievelijk tot het opnemen van gelden in rekening- courant in 1958 tot een bedrag van maximaal 1.000.00C, - 7. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het indienen van een verzoek tot verhoging van het basisbedrag algemene u itkering gemeen tefonds in verband met een berekend begrotingstekort voor het dienst jaar 1558. Op de gronden neergelegd in het schrijven van burgemeester en wethouders ad/27 december 1957, gericht aan de minister van binnenlandse zaken, be zitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, wordt zonder hoof Gelijke stemming besloten verhoging van het basisbedrag algemene uitkering uit het gemeentefonds aan te vragen tot oen bedrag van 37.612,58, zijn de het bereken.' begrotingstekort voor het dienstjaar 1958. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om te bepalen, dat deze ge meente, ingaande 1 januari 1959, alleen over de technische dienst van het bouwtoezicht West Brabant zal beschikken voor de uitoefening van de taak, genoemd in artikel 11, 5e lid, letter b onder 1 van de aan gegane gemeenschappelijke regeling. De Voorzitter vestigt ei e aandacht op, dat reeds eerder tot uittre ding is besloten, doch dat hierop is teruggekomen, omdat toen geen ge schikte eigen ambtenaar te krijgen was. Spreker geeft als zijn mening te kennen, dat sedert het tijdstip dat de technisch ambtenaar, de heer den Boer gedurenc e meer tijd dan vroeger het geval was, ter beschikking van deze gemeente is, een aanmerkelijke verbetering is ingetreden, zodat thans de dienst tot tevredenheid functionneert. Spreker wijst er voorts op, dat het tijdsti" van uittreding naar zijn oordeel niet gunstig is gekozen, nu het jaar ten einde loopt en bij eventuele uittreding de raad van toezicht van het bouwtoezicht West Brabant te Breda verschillen de maatregelen moet troffen om zich aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Het moge wa .r zijn, dat een eventuele uittreding eerst op 1 januari 1959 ingaat, doch een feit is, dat, als de grootste gemeente van de kring zich terug trekt, hiervan het gevolg zal zijn, dat personeel op wachtgeld zal moeten worden gesteld en dat nog op tal van andere punten voorzieningen zullen moeten worden getroffen. Bovendien is het tijdstip van uittreding niet gunstig gekozen met het oog op het feit, dat het volgend jaar raadsverkiezingen zullen worden ge ou .en en het niet uitgesloten is, dat na de verkiezing tot een ander inzicht gekomen wordt. Spreker vervolgt, dat het niet te ontkennen valt, dat de dienst duur is, och dat in aanmerking is te nemen dat bij in dienstneming van een eigen

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 54