2. Subsidie f.Schrijven van het bestuur van de Stichting Sportpark, alhier, dd. StTc'htïnff 11 december 1957» houdende verzoek om in het genot te worden e- gportpark steld van een subsidie t.b.v. het vermoedelijk nadelig saldo,zijn- voor" 1958 de 2.060,83, over 1953. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten op dit verzoek, beh udens goedkeuring- door Gedeputeerde Staten, gunstig te beslissen. Afwijzende g.Schrijven van het Ned rlands Centrum voor Onderwijs en Opvoeding te beslissing Amsterdam, dd. 31 oktober 1957, houdende verzoek een gemeentelijk verzoek sub- subsidi' tor te kennen. 'sidie 'iied. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt Centrum voorzonder hoofdelijke stsmmin: besloten afwijzend op dit verzoek te beslis- Ondervrijs en sen, nu de aan do gemeente opgslegr.e bestedingsbeperkingen zich tegen "Öpvo'eding- het verlenen van nieuwe subsidies voor aktiviteiten, die geen lokaal "te" Am ster- karakter dragen, verzetten. dam. Aanmerkin- h. Schrijven van Ged. Staten dezer provincie, dd. 9 december 1957, 0. Ten Iroasen- nr. 32502a, Ille afdeling, houdende aanmerkingen op de gemeentebe tebegro' groting voor het wienstjaar 1957. tin-" dienst- 3a voorlezing van de nota van aanmerkingen wordt zonder hoofdelijke jaar 1957. stemming besloten aan de gemaakte aanmerkingen tegemoet te komen. Verzoek i. Schrijven van A.J. van Dongen, raadslid, alhier, dd. 23 december "wijziging 1957, houdende verzoek om artikel 26 van het reglement van orde reglement voor de vergaderingen van de raad in die zin te herzien, dat be- van "orde halve gedurr,:i..e de tijdstippen in dat artikel vermeld, de raadstuk- vöör de ge- ken ook ter inzage liggen s-zaterdagsmiddags of een andere dag meenteraad. in de week s—avonds gedurende een of twee uur. Voorziiter bren t onder de aandacht, dat dit schrijven eerst heden- mor,ven is ontvangen, zodat burgemeester en wethouders nog geen gelegen heid hebben gehad hieromtrent een definitief voorstel te doen. Spreker stelt voor het ontvangen schrijven in de volgende vergadering te behan delen. De heer AKI3SRMA3S vraagt of het ingekomen verzoek ten gevolge heeft dat op andere tijdstippen de te behandelen stukken niet kunnen worden ge- raadpleegd. De Voorzitter antwoordt, dat gedurende de normale werktijden ter se- kr et ar ie do gelegenheid blijft bestaan de stukken te raadplegen. De heer van DONG i-T vraagt of een wijziging van het reglement van orde moet worden voorbereid door een commissie uit de raad. De Voorzitter antwoordt, dat een commissie als door de heer van Dongen bedoeld niet bestaat. De heer THEUiUDSE vraagt of het niet mogelijk is een meer uitgebreide agenda te zenden of op ander wijze meer toelichting over de agendapunten te verstrekken. De Voorzitter antwoordt, dat deze aangelegenheid reeds vroeger is ter sprake geweest en dat toen het standpunt is ingenomen, dat, zodra de gemeentelijke administratie over een betere huisvesting de beschikking heeft, nagegaan zal worden wat in deze kan geschieden. Zonder hoofdelijke stemming wordt voorts besloten het ontvangen schrij ven in ie volgende vergadering te behandelen. Aangaan 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het aan- rek.-cour. gaan van een rekening-courant-overeenkomst met de n.v. Bank voor iTe- iPjgdiet met derlandse Gemeenten voor het jaar 1958. 3.V.Bank Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- vpor Neder 1.der hoofdelijke stemming besloten tot het aangaan van een rekening-courant Gemeenten overeenkomst er. het normale kre iet te bepalen op 100.000, v?_ogi_195_8

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 53