VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Vrijdag 27 december 1.557 om 15.00 uur. Voorzitter is de Edelachtbare heer H.J.Ii. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P. Vrolijk, J. Vreugde, A.van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.F. Corstjens, A.J.van Dongen, Q.P.Koevoets, G.H.Theunisse, J. Roosendaal en F.A, Akkermans. Afwezig wegens ziekte de leden: L.C.Moerings en G.J.J.Hurxkens. Sekretaris is N.J.van .ec elen. Ozenin^.. Notulen. ingekomen stukken opent de vergadering orn "15.15 uur met achtereenvolgens aan de orde: Ie christelijke De Voorzitter groet en stelt 1. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden worden onveranderd vastgesteld. 2. 3ehandeling van de ii:gekomen stukken. a. Besluit van Ged. Staten dezer provincie, dd. 4 december 1957. G. nr. 94181, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 26 november 1957 inzake wijziging van het machtigingsbesluit tot vaststelling van het creiet in rekening-courant door burgemeester en wethou ders. Brieven van Ged. Staten dezer provincie dd. 11 december 1957» G. nr. 94222, 94225, >4226, 9422° en 94229, houdende mededeling, dat wordt ingestemd met raadsbesluiten van 26 november 1957 in zake: Subsidie Granj_eco- mité Oud- Gastel voor hst .jaar 1558. Subsidie Muziek school. Roosendaa1 over het schooljaar -1356/5J7. Subsidie bjjz.h. b."s Oudenbosch voor 1958. b. 9e wijziging salarisverordening; b. wijziging van de arbeidsovereenkomstenverordening; c. wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement; d. wijziging van de wachtgeldregeling en e. wijziging van de uitkeringsverordening, lettors a en b vermelde stukken worden voor kennisgeving a. De onder aangenomen, c. Schrijven van het Oranje—Comité te Oud-Gastel, dd. 20 november 1957 houdende verzoek om voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 650, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie, behoudens goed keuring door Ged, Staten, te verlenen. d. Schrijven van burgemeester en wethouders van Roosendaal en Nispen, dd. 7 december 1957, no. 1/11454, houdende verzoek om voor de uit deze gemeente afkomstige leerlingen, die de muziekschool aldaar hebben bezocht, voor het schooljaar 1956/57, een gemeentelijk sub sidie te mogen ontvangen van 129,17. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraag."e subsidie, dat in de ge meentebegroting voor het dienstjaar 1957 is geraamd, te verlenen. e. Schrijven van de vereniging «Instituut St.Louis:: te Oudenbosch, dd. 50 november 1957, houdende verzoek om voor de uit deze gemeen te afkomstige leerlingen, die de bijzondere hogere burgerschool be zoeken, een gemeentel k subsidie te mogen ontvangen van 50, per leerling voor het jaar 1958. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie, behoudens goeo.keurin door gedeputeerde staten, te verlenen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 52