7. ziffing iiitbreidings- plannen Wijziging geaeentebe- -roting dienstjaar 1937. [Geheime zitting. Rondvraag. 13. Voorstel van burgemeester en wethouders om te bepalen, dat een her ziening van hei> plan van uitbreiding zovel voor Oud-Dastel als Starapersgatvoorbereid wordt. Op grond van de gevoerde besprekingen v66r de aanvang van deze ver gadering bij gelegenheid van de door de heer Bogaerts van de Planologi sche dienst te s-Hertogevbosch gegeven toelichting op beide wijzigings plannen, stelt de Voorzitter voor dit agendapunt af te voeren en in de volgende vergadering opnieuw te behandelen. Wethouder VERHOLEN merkt op, dat hij van mening is, dat het noodzake lijk is, dat de raadsleden beide wijzigingsplannen nog eens goed bestu deren met het oog op de consequenties, die deze plannen voor de inge zetenen hebben en daarom eerst een definitieve opdracht aan de plano logische dienst te geven, nadat alles wat thans voorgesteld wordt dui delijk is. Na een korte gedachtenwisselinwordt besloten om ongeveer over 14 dagen in een bijeenkomst de plannen nader te bekijken en hierover nog van gedachten te wisselen en dan in een volgende vergadering een de finitieve beslissing te nemen. 14.Voorstel van burgemeester on wethouders om over te gaan tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1957- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het ontwerp-besluitnadat hiervan voorlezing is gegeven, vast te stellen. Op voorstel van de voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten tor bespreking van enige aangelegenheden, waaromtrent openbaar heid niet gewenst is over te gaan in geheim e vergadering. Na heropeninr' van de openbare vergadering vraagt de Voorzitter of een der leden nog iets in het belang van de gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer MOERINGS' wijst er op, dat het uitzicht in de Vierschaar straat aan de zijde van de provinciale weg Oud—Ge.stel—Oudenbosch belemmerd ■wordt door een ter plaatse aanwezige haag, wat voor het verkeer zeer gevaarlijk is en vraagt maatregelen te treffen in deze toestand verbe tering te brengen. De Voorzitter antwoordt, dat deze aangelegenheid reeds eerder in de read ter sprake is geweest en dat hij destijds aan de technisch-ambtenaar heeft opgedragen na te gaan wat in deze kan geschieden. Nu blijkt, o.at de toestand ter plaatse nog niet gewijzigd is, zal een nader onderzoek worden ingesteld. De heer VISSENBERG vraagt of het niet mogelijk is, dat Stampers rau de beschikking over een eigen arts krijgt, daar vaak moeilijkheden onder vonden worden, vooral in spoedgevallen, als geen dokter direkt aanwezig is. De Voorzitter antwoordt, dat naar zijn mening in de geneeskundige ver zorging van e bewoners van Stampers; at op behoorlijke wijze wordt voor zien, nu niet alleen de hier gevestigde artsen te Stampersgat hun dien sten verlenen, doch bovendien de te Fijnaart gevestigde arts patiënten te Stampersgat heeft. Indien de in-ezetenen van Stampersgat op een eigen arts prijs stellen dan zou dit mogelijk onder de aandacht gebracht kunnen worden van het bestuur van de bond, waarin de artsen georganiseerd zijn. Dp heer VREUGDE beklaagt er zich over, dat in de morgenuren in de buitenwijken nog stee ds de straatlampen niet branden, wat voor de be woners veel ongerief veroorzaakt. De Voorzitter antwoordt, dat ook deze aangelegenheid het vorig jaar door de heer 'v'rou 2 ter sprake is gebracht en dat hij niet begrijpt,dat nog steeds maatregelen achterwege gebleven zijn om verbetering in deze toestand te brengen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 50