t T 5. provinciale weg van Kruisland naar Oud-Gastel (Veerkensweg)met dien verstande dat het verkeer op de gemeentelijke traverse voorrang heeft op het verkeer komende van de genoemde wegen en dat het laatstbedoelde verkeer moet stoppen alvorens de gemeentelijke traverse op te rijden, als tijdelijke verkeersmaatregel gehandhaafd blijft tot het tijdstip waarop het sub b. bepaalde in werking kan treden; b. aan te wijzen als voorrangsweg: de binnen de bebouwde kom Oud-Gastel gelegen, bij de gemeente in beheer zijnde gemeentelijke traverse in de provinciale weg van Dinteloord over Oud-Gastel naar Roosendaal, wel ke gevormd wordt door de gemeentewegen Dorpsstraat, Markt, Kerk straat en Moleneind, met de bepaling, dat het verkeer komende van de gemeentewegen Koelestraat, Julia uastraat en t Sluiske en van de pro vinciale weg van Kruisland naar Oud-Gastel (Veerkensweg) moet stoppen alvorens de gemeentelijke traverse op te rijden. oorschotten 3. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel- ÉTÏCÏTn ling van de voorschotten bedoeld in de artt. 10*1 en 101bis van de yfbïiTTÖ.- lager-onderwijswet 1920 en art. 34 van het besluit b.l.o. 1949 voor art. het jaar 1957, respectievelijk voor het g.l.o., het v.g.l.o. en het i hes,b.l.o. b.l.o. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouderw wq^at zon der hoofdelijke stemming besloten deze voorschotten als volgt vast te stellen: art. 101 van de lager-onderwjjswet 1920. a r.k.kerkbestuur van de parochie van de H.Laurentius te Oud-C-astel: voor het g.l.o. opf voor het v.g.l.o. op b. r.k.kerkbestuur van de parochie van de HH.Martelaren van Gorcum te Stampersgat voor het g.l.o. op 9. 35, art. 1Q1bis van de lager-onderwijswet 1920. r.k.kerkbestuur van de parochie van de H.Laurentius te Oud-Gastel voor het g.l.o. opg6,39 voor het v.g.l.o. op art. 34 van het besluit b.l.o, 1949. St. Victorstichting te Oud-Gastel voor de r.k.school voor schippers- «4 483.33 kinderen op Beschikbaar- 4. Voorstel van burgemeester en wethouders om te gaan tot^be- |t el ling van schikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van meubelen en gelden op leermiddelen op grond van artikel 50 van de kleuteronderwijswet t.b. Irond van v. de r.k. kleuterschool te Oud-Gastel. |rt.50 van Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt Ie kleuter- zonder hoofdelijke stemming besloten de gevraagde medewerking te ver- Inderv.'iiswet lenen. t.b.v. de T.k. kieu- Berschool Ie Oud-JÏas- tel. aiiziging 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging lllgemeen van het algemeen kasgeldbesluit. jasgeldbe- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon- [fluit. der hoofdelijke stemming besloten het raadsbesluit van 18 december 95 f betreffende het aangaan van kasgeldleningen in dier voege te wijzigen, dat kasgeldleningen afgesloten kunnen worden tegen een maximale rente van 5% per jaar en onder nadere bepaling dat de terzake door burgemeester en wethouders te nemen besluiten de goedkeuring behoeven van Gedeputeer de Staten dezer provincie.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 5