|achtigin£ lagjaan kas- tfildlenin;:en Boor" het Inar" 1958. |iiziiis£ Bechtsposi- lier egel in- fcngebruik- be entegrond ps-Graven- 8. Voorstel van burgemeester en wethouders os over te gaan tot het ver lenen van r.iachtigin. tot het aangaan van kasgeldleningen in het jaar 1958. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen hen, voor het jaar 1958, te machtigen tot het aangaan van kasgeldle ningen tot een maximumbedrag van 1.000.000,overeenkomstig de ter zake gegeven of nog te geven voorschriften van overheidswege en onder nadere goedkeuring van gedeputeerde staten dezer provincie. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten 9. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het wijzigen van ver schillende rechtspositieregelingen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten overeenkomstig de overgelegde ont werpbesluiten over te gaan tot wijziging van a. het algemeen ambtenarenreglement; b. de arbeidsovereenkomstenverordening; c. de wachtgeldregeling en d. de uitkeringsverordening. 10.Voorstel van burgemeester en wethouders om met intrekking van het raadsbesluit van^9 augustus 1951, over te gaan tot in gebruikgeving van gemeentegrond aan de N.V. Purfina Nederland te s-Gravenhage voor het leggen van benzinetanks. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen onder intrekking van het raadsbesluit van 9 augustus 1951, waarbij aan de N.V. Purfina te 's-Gravenhage vergunning is verleend tot het in ge bruik nemen van gemeentegrond voor het leggen van een benzinetank met bet leggen jvan benzine- aftapinrichting in de Dorpsstraat vóór het perceel no. 4-7,aan genoemde rbanks en af- maatschappij tot wederopzegging, vergunning te verlenen tot het leggen Itapinrichtingvan drie benzinetanks en het plaatsen van een aftapinrichting respectieve- ^"lijk in en op gemeentegrond, gelegen in de Dorpsstraat vóór de percelen nummers 4-5, 4-7 en 4-9, onder de voorwaarden opgenomen in het ontwerpbe sluit en tegen een jaarlijkse vergoeding van f 75,ter erkenning van het eigendomsrecht van de gemeentegrond. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten. aststelling 11.Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel- iffachtverbod ling van een wachtvarbod voor de oostzijde van de binnen de bebouwde postziide kom gelegen gemeenteweg, zijnde het Moleneind. pioleneind. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders met het oog op de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg voorstellen een wachtverbod vast te stellen voor de oostzijde van het binnen de bebouwde kom Oud-Gastel gelegen, bij de gemeente in beheer zijnde gedeelte van de gemeenteweg, genaamd het Moleneind. Overeenkomstig het. voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten. Eerkoop 12.Voorstel van burgemeester en wethouders om met gedeeltelijke intrek- bouw grond king van het raadsbesluit van 28 juni 1957over te gaan tot ver— aan Ouden- koop van een aan de Oudendijk gelegen bouwperceel. dijk aan A. De Voorzitter merkt op, dat, aangezien de in bedoeld verkoopbesluit v. d.Kr r genoemde adspirant-koper J. van Merrienboer heeft medegedeeld van zijn Kruisland voornemen om een particuliere woning te bouwen af te zien, burgemees- ter en wethouders voorstellen het op deze persoon betrekking hebbende gedeelte van dat raadsbesluit in te trekken en het betreffende bouw perceel te verkopen aan A.G. van de Kar, Engelseweg 50 te Kruisland, eveneens voor een prijs van j 2,25 Per m2. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 49