Aanbieding begrotin gen dienst baar 1958. Vaststel- per leer- lin~.; voor het .jaar 1956. aeentelij- ke ver goedingen kleuter- onderwijs wetover 1956. Machtiging verhoging rekening- courant- crediet bjj de N.V. Bank voor Neder1and- 35,— per leerling 50,— 60,— 37,50 H Hierna verlaat de'heer Koevoets net instenning van de Voorzitter de vergadering voor het bijwonen van de feestelijkheden ter gelegenheid van het huwelijk-van zijn broer. 4. Aanbieding van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf en van de gemeentebegroting: voor het dienstjaar 1958. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders ter voldoening aan de artikelen 238 en 253 van da gemeentewet overleggen de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf en de gemeentebegroting voor het dienst jaar 1958. Op verzoek van de Voorzitter verklaart de heer Vissenberg zich bereid zitting te nemen in de commissie, belast om deze begrotingen aan een onderzoek te onderwerpen en hierover in een volgende vergadering rapport uit te brengen. Aan de heren: Koevoets en Roosendaal zal worden verzocht eveneens in deze commissie zitting te nemen. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel ling van het vergoedingsbedrag per leerling, bedoeld in art. 101 van de lager onderwijswet 1920, voor het bijzonder g.l.o. en het bijzonder v.g.l.o. en artikel 34- van het besluit b.l.o. 194-9 voor het bijzon der b.l.o. continu-onderwjjs aan schipperskinderen) voor het jaar 1958. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemrainbesloten deze vergoedingsbedragen, voor het jaar 1958 als volgt vast te stellen: a. voor de scholen te Oud-Gastel: voor het bijzonder g.l.o. op v.g.l.o. op b.l.o. schippersschool) b. voor de scholen te Stampersgat voor het bijzonder l.o. op 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel ling van de gemeentelijke vergoedingen ingevolge de kleuteronderwijs wet over 1956, ten behoeve van de bijzondere kleuterscholen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten de vergoedingsbedragen voor de bijzonde re kleuterscholen, bedoeld in artikel 73 van de kleuteronderwijswet,over 1956 als volgt vast te stellen: R.K.Kleuterschool te Oud-Gastel: a. het vergoedingsbedrag per kleuter op: 160 x 8,50 1.360,— b. hat vergoedingsbedrag per lokaal op: 4 x 650,—= H2.600,— Totaal: 3.960,— R.K. Kleuterschool te Stampersgat: a. het vergoedingsbedrag per kleuter op: 57 4/9 x 8,50=488,28 b. het vergoedingsbedrag per lokaal op: 2 x 650,— ;I 1.300,— Totaal1.788,28 7. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijzi ging van het raadsbesluit dd. 17 mei 1957 inzake machtiging verho ging rekening-courant-crediet. De Voorzitter merkt op, dat, aangezien het in bedoeld raadsbesluit vastgestelde bedrag tot welk bedrag het rekening-courant-crediet bij de F.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten maximaal mag worden verhoogd on toereikend is gebleken, burgemeester en wethouders voorstellen het be doelde besluit in dier voege te wijzigen, dat in plaats van 700.000,- gelezen wordt 1.000.000, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 48