ik 4 I Afwijzende ■beslissing ■verzoek |~hr.R.de ■This om ver- j. c di na lart.13 l.o. net 1920. ■Bqz.art.12a salarisver- I ordening iGea.anibte- naren 1955 I en toeken- Ining per- I soonlijke ■toelage aan J.P.Helsen ICommies A september 1957 om in autobuskosten verbon- .-school te Oudenbosch zulks ingaande 2 sep- en wethouders wordt dit verzoek te beslis- anmerkelijk uitgaat boven dingen, gesteld in cle I Toekenning I tijdelijke I toelage aan reaeente- anbtenaren over 1957 ij.Verzoek van Chr.R. de Hijs, alhier, dd. 27 aanmerking te komen voor vergoeding van de den aan het bezoeken van de Isaac da Costa- door zijn beide kinderen Esther en Johannis tember 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op sen, aangezien het inkomen van belanghebbende a. de norm voor het toekennen van dergelijke vergoe vergoedingsverordening vervoerskosten onderwijs z.Schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dd. 6 november 1957, G. nr. 67468, lie afdeling, houdende instemming met het raadsbesluit van 24 september 1957 tot 7e wijziging van de salaris- verordening gemeente-ambtenaren 1955, behoudens het bepaalde in artikel 12a. Het daarbedoelde maximumbedrag zal gewijzigd moeten v/orden van 5,in 3,per week. (toelage voor zware, vuile of gevaarlijke arbeid) De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders naar aanleiding' van dit schrijven voorstellen de gewenste wijziging in artikel 12a van de salarisverordening aan te brengen en brengen voorts onder de aandacht dat het in het voornemen lag om de commies A ter secretarie, de heer J.P.Melsen te bevorderen tot hoofdcommies. Hiertegen blijkt bij de minister van Binnenlandse Zaken bezwaar te be staan, omdat gevreesd wordt, dat hier een precedent geschapen zal wor den voor andere gemeenten. In overweging wordt gegeven, binnen het kader van de bestaande mogelijkheden, doch met handhaving van de betreffende ambtenaar in de rang van Commies A tot verhoging van het salaris over te gaan. In afwachting van een in te stellen onderzoek naar de mogelijk heden om alsnog tot bevordering van de commies A tot hoofdcommies te ge raken, stellen burgemeester en wethouders, naar aanleiding van een ten departemente gegeven suggestie, voor aan J.P.Melsen, met ingang van 1 november 1957, bij wijze van tijdelijke toelage, een persoonlijke toelage toe te kennen tot een. bedrag, gelijk aan het verschil tussen de maximum- salarisbedragen verbonden aan de rangen van hoofdcommies en commies A, voor de tijd, dat belanghebbende de rang van commies A zal bekleden. Overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. Wethouder Vrolijk merkt op, dat hij naar aanleiding van het voorstel tot toekenning van een persoonlijke toelage critiek van enige ambtenaren heeft moeten ondervinden en dat hij zich kan voorstellen, dat deze ont stemd zijn over het achterwege blijven van een salarisverhoging voor hen. Spreker brengt onder .de aandacht, dat hij dezer dagen in een dagblad ge lezen heeft, dat de raad van de gemeente Voorburg besloten heeft aan de lagere ambtenaren een toelage toe te kennen van 200,aan gehuwden en van 150,aan ongehuwden, welke maatregel naar zijn oordeel ook in deze gemeente voor de daarbij betrokken ambtenaren zou kunnen worden ge troffen. De Voorzitter antwoordt, dat toen de salarissen van de topfunctionnaris- sen zijn opgetrokken d; salariëring van de lagere ambtenaren in een ver gadering van burgemeester en wethouders is ter sprake gebracht, bij wel ke besprekingen is vasgtesteld, dat het onbillijk is, dat de salarissen van de lagere ambtenaren niet zijn opgetrokken. Ofschoon ik, aldus spre ker, er sterk voor ben om ook de lagere ambtenaren een beter salaris te bezorgen, verwacht ik van het toekennen van de door wethouder Vro lijk voorgestelde toelagen weinig heil, daar het thans bij de regering een punt van overweging uitmaakt of ook voor de lagere ambtenaren "iets" kan worden gedaan. Na een korte gedachtenwisseling wordt voorts zonder hoofdelijke stemming besloten', behoudens- instemming, van de'.daarbij betrokken instantips,bij wijze van tijdelijke toelage, voor het jaar 1957, aan de ambte naren in de zin van de salarisverordening gemeente-ambtenaren 1955, voor zover zij een der rangen of functies bekleden, vermeld in de bijlagen A of B dier verordening, een eenmalige toelage toe te kennen van a. 200,voor zover zij zijn gehuwd en b. 150,voor zover zij ongehuwd zijn.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 47