k 3. Subsidie Ned.Herv. Conn.voor Haatsch. WerïT in W. Tqord-Bra- "bant te Kruisland- Subsidie K.E.Harno- nie St.Ce cilia te" Stunners at Subsidie R.K.Accor- deonclub Con Amore Subsidie Mandoline- ver. dia:' ■:ielo- te Stampersgat Subsidie af d. Stam persgat Kath.Bond van Bejaar den en ge pensionneer den. Subsidie afd.Oud— Gastel Kath. Bond van .Bejaarden en Gepen sionneerden Subsidie gymnastiek- ver. te Stampers- gat. r.Verzoek van de Nederlandse Hervormde Commissie voor Maatschappe lijk Werk in.de Westhoek van Noord-Brabant om voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen op basis van de ter zake verstrekte richtlijnen van het Ministerie van Maatschappelijk Werk van 8 juli 1955. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeente lijk subsidie te verlenen van 78, s.Verzoek van de K.E. Harmonie St.Cecilia te Stampersgat dd. 17 ok tober 195? om, overeenkomstig de bepalingen van de subsidie-rege ling muziek- en zanjgezelschappen, voor het jaar 1958 een gemeen telijk subsidie te mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en v/ethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te verlenen van .A50, t.Verzoek van de R.K.Accordeonclub Con Amore, alhier, dd. 10 okto ber 1957 om, overeenkomstig de bepalingen van de subsidieregeling muziek- en zanggezelschappen, voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 262,50. u.Verzoek van de Mandolinevereniging "Melodia" te Stampersgat, dd. 4- november 1957 om, overeenkomstig de bepalingen van de subsidie regeling Muziek- en Zanggezelschappen, voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 262,50. v.Verzoek van de afdeling Stampersgat van de Kath. Bond van bejaar den en gepensionneerden om voor het jaar 1958 in het genot te wor den gesteld van een gemeentelijk subsidie. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 2,- per lid op 1 januari 1958. w.Verzoek van de afd. Oud-Gastel van de Kath. Bond van Bejaarden en gepensionneerden, dd. A november 1957 om voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van 2,per lid. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 2,— per lid op 1 januari 1958. x.Verzoek van het Bestuur van de gymnastiekvereniging te Stampersga dd. 7 november 1957 om in het genot te worden gesteld van een bij zonder subsidie voor het jaar 1957 aangezien de subsidieregeling jeugdwerk voor genoemd jaar niet op hen van toepassing is. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten aan deze op 24- mei 1957 opgerichte jeugdgymnastiekvereniging voor het jaar 1957 een bijzonder subsidie toe°te kennen van 7/12 gedeelte van het bedrag dat deze vereniging zou genieten, indien de subsidieregeling jeugdwerk wel toepassing zou kun nen vinden, zijnde 180,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 46