2, Subsidie Stichting 1 levordering r.k.land-en tuinbou-,.-on der ï/iis te Breda Subsidie missiehuis 1 St.Antonius Kaatsheuvel Subsidie Ver.Katho lieke Jeugdbe- yherning te Roosendaal i.Besluit van burgemeester en wethouders dd. 22 oktober 1957,goed gekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dd, 30 oktober 1957, G. nr. 91135 tot verhoging van het maximum-cre- diet in rekening-courant bij de N.V» Bank voor Nederlandse Gemeenten tot 1 november 1957 tot een bedrag van 800.000, j.Schrijven van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dd. 9 oktober 1957 G. nr. 88958, Ille afdeling, houdende bericht van ontvangst van het afschrift van het raadsbesluit van 24 september 1957 tot wijziging van de algemene politieverordening; k.Schrijven van gedeputeerde staten van Noord-Brabant dd. 23 oktober 1957, G. nr. 80977, Ille afdeling, houdende toezending van een ont werpbesluit strekkende tot herziening van het bezoldigingsbesluit sekretarissen, met verzoek eventuele opmerkingen daaromtrent voor 16 december 1957 kenbaar te maken; 1.Schrijven van gedeputeerde staten van Noord-Brabant dd. 23 oktober 1957 G. nr. 80977a, 1,1 Ie afdeling, houdende toezending van een ont werpbesluit, strekkende tot herziening van het bezoldigingsbesluit ontvangers, met verzoek eventuele opmerkingen voor 16 december 1957 kenbaar te willen maken; m.Schrijven van Ged, Staten van Noord-Brabant dd. 23 oktober 1957 G. nr. 8154-6, Ille afdeling, houdende mededeling van het voornemen om voor de sekretarissen, ontvangers en ambtenaren van de burger lijke stand een gelijke maatregel te treffen inzake looncompensa- tie in verband met huurverhoging per 1 augustus 1957 als ten aan zien van het rijkspersoneel in voorbereiding is, met verzoek even tuele opmerkingen daaromtrent voor 16 december a.s. kenbaar te maken. n.Schrijven van het Instituut voor Bestuurswetenschappen te s-Gra- venhage, dd. 14 oktober 1957, no. 26?2, houdende mededeling dat het noodzakelijk is gebleken de gemeentelijke bijdragen ingaande 1 januari 1957 te herzien; de bijdrage voor deze gemeente zal met in gang van genoemde datum 45,in plaats van 35,- bedragen; De onder de letter a t/m n vermelde stukken worden voor kennisgeving aangenomen. o.Verzoek van het bestuur der Stichting tot bevordering van het r.k. land- en tuinbouwonderwijs, gevestigd te Breda, dd. 4 oktober 1957 om toekenning van een gemeentelijk subsidie voor het schooljaar 1957-1958, ten behoeve van de exploitatie van de r.k.Middelbare landbouwschool en middelbare tuinbouwschool te Breda tot een be drag van 50,per in deze gemeente woonachtige leerling dier scholen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der -hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen, p.Verzoek van de rector van het Missiehuis "St.Antonius" te Kaats heuvel, dd. 18 november 1957 om toekenning van een gemeentelijk sub sidie voor leerlingen uit deze gemeente die aan het internaat voor priester studeren. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten, ingaande het studiejaar 1957, een jaarlijks subsidie toe te kennen van 100,per uit deze gemeente af komstige student, zulks tot wederopzegging. q.Verzoek van de Vereniging Katholieke Jeugdbescherming, vereniging- voor gezinsvoogdij en patronage te Roosendaal, dd. 2? september 1957 B. nrT 960/57 om voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mo len ontvangen van 385, Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1958 een gemeentelijk sub sidie toe te kennen van 0,01 per inwoner, naar de toestand op 1 janu ari 1958.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 45