VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 26 november 1957 om 15.00 uur Voorzitter is de Edelachtbare Heer H.J.M. Hofland, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: P. Verholen, L.P.Vrolijk, J.Vreugde, A. van Rijsbergen, W. Vissenberg, P.F. Corstjens, G.J.J.Hürxkens, A.J.van Dongen, OP.KoevoetsF.A.Akkermans en L.C. Moerings. Afwezig zijn de leden: G.H.Theunisse (met kennisgeving) en J.M.Roosen daal. Sekretaris is H.J. van Mechelen. Opening. De Voorzitter opent de vergadering om 15.15 uur met de christelijke Beëdiging groet en stelt aan de orde punt 1 van de agenda:"Beëdiging en instal— en instal- latie van het nieuw benoemde lid van de gemeenteraad, de heer A.J. van latie nieuw Dongen. benoemde Op de vraag van de Voorzitter of de heer van Dongen genegen is de in lid van de artikel 45 van de gemeentewet voorgeschreven eden af te leggen, antwoordt raad de heerdeze bevestigend. Achtereenvolgens wordt door de heer van Dongen in han- A.J.v.Dongenden van de Voorzitter de eed van zuivering en die van trouw aan de grond wet en aan de wetten des rijks afgelegd, welke handelingen staande zijn geschied. De Voorzitter feliciteert de heer van Dongen met de gedane eedsaflegging en spreekt er zijn voldoening over uit, dat een jongere zijn intrede in de raad heeft gedaan, hierbij het vertrouwen uitsprekende, dat de jeugdige voortvarendheid zich zal weten aan te passen aan de bezonnenheid van de ouderen. Achtereenvolgens stelt de voorzitter aan de orde: ^Notulen. 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering. Deze notulen, die aan de leden zijn toegezonden, worden onveranderd vastgesteld. Ingekomen 3. a.Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dd. 30 oktober stukken. 1957, G. nr. 90072 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1957 tot 17e wijzigin van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956; b.Besluit van Gedeputeerde Staten van iïoord-Brabant, dd, 23 oktober 1957, G. nr. 90071 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1957 tot 18e wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1956; c.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dd. 30 oktober 1957, G. nr. 90074 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1957 tot 5e wijziging van de begroting van het gemeentelijk woning bedrijf voor het dienstjaar 1956; d.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dd. 23 oktober 1957, G. nr. 89377 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 24 sep tember 1957 tot waarborging van rente en aflossing van een door de N.V. Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam verstrekte hy pothecaire geldlening aan C.Lambregts, alhier; e.Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dd. 2 oktober 1957, G. nr. 82838 tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28 juni 1957 tot verkoop van bouwpercelen aan de Oudendijk aan M.P.Kremers e.a. f.Besluit van burge ..eester en wethouders, dd. 18 september 1957, goed gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, dd. 9 oktober 1957, G. nr. 88325 tot wyzigiog van bet besluit vao 14 no vember 1956 tot verstrekking van hypothecaire bouwcredieten; g.Besluit van burgemeester en wethouders dd. 18 september 1957, goed gekeurd bij besluit van gedeputeerde staten van Noord-Brabant dd. 9 oktober 1957, G. nr. 88365 tot verhuur van een volkstuintje aan Jac. Hagenaars; h.Besluit van burgemeester en wethouders dd. 18 september 1957, goed gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dd. 2 oktober 1957, G, nr. 88633 tot het aanga an van een kasgeldlening, groot 200,OOG,met de provincie Noord-Brabant voor de tijd van een maand tegen een rente van 6%% per jaar;

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 44