12. De heer VISSENBERG vraagt vervolgens de aandacht van "burgemeester en wet houders voor de straatverlichting teStampersgat, die voor wat het kom- gedeelte betreft prima is, doch voor wat de Gastelsedijk West aangaat be neden peil is en verzoekt in overweging te nemen om ter plaatse een paar straatlantaarns bij te plaatsen. De Voorzitter antwoordt, dat thans verdere uitbreiding van de straatver lichting niet mogelijk is, doch dat burgemeester en wethouders na opheffing van de investeringsbeperkingen deze aangelegenheid nader zullen bezien. De heer VISSENBERG vraagt vervolgens de aandacht voor het nieuwe gemeen tehuis, dat nog steeds op zich laat wachten. De voorzitter geeft de verzekering, dat de bouw van het nieuwe gemeente huis de voortdurende aandacht van burgemeester en wethouders heeft. De heer VISSENBERG wijst or vervolgens op, dat het opvallend is, dat zich in deze gemeente de laatste jaren geen enkele industrie heeft gevestigd en vraagt ook hiervoor de aandacht van burgemeester en wethouders. De Voorzitter antwoordt, dat de opmerking van de heer Vissenberg niet juist is en wijst op de vestiging van de Conservenfabriek "De Westhoek" en het Confectiebedrijf van de Gebr. van Gils. In aanmerking is te nemen dat deze gemeente niet als industrie-gemeente is aangewezen. De heer THEUNISSE brengt in herinnering het gesprek, dat in de loop van dit jaar in een der raadsvergaderingen is gevoerd over de verkoop van wo ningwetwoningen aan personen, die deze woningen bewonen.en waaromtrent nog nadere mededelingen zouden worden gedaan. Uit het gesprek, dat naar aanleiding van deze opmerking zich ontwikkelt blijkt, dat er enig misverstand over deze aangelegenheid bestaat. Aangezien verschillende l'eden van oordeel zijn, dat de betreffende be woners er niet mede op de hoogte zijn, dat de mogelijkheid tot aankoop van de door hen bewoonde woning aanwezig is, wordt de wenselijkheid uitge sproken, hieraan bekendheid te geven, nadat de Voorzitter er opgewezen heeft, dat omtrent deze kwestie verschil van mening bestaat, daar dergelijke transacties niet direkt in het financieel voordeel van de gemeente zijn, nu de woningen tegen boekwaarde verkocht worden. Wethouder VERHOLEN merkt op, dat hij de opmerking van de heer Vissenberg over de bouw van het nieuwe gemeentehuis volledig onderschrijft. Na breed voerig de toestanden op het gemeentehuis, dat meer op een schuur gelijkt dan op het huis der gemeente, te hebben belicht en na te hebben vastge steld, dat het gebouw 40 jaar geleden niet meer voldeed voor postkantoor verklaart spreker van oordeel te zijn, dat het thans de hoogste tijd wordt aan de bouw van het nieuwe gemeentehuis meer aandacht te gaan besteden. Voorts wijst spreker er op, dat het meer dan erg is, dat ook de bouw van het gymnastieklokaal nog steeds op zich laat wachten, terwijl vastgesteld moet worden, dat in een aangrenzende gemeente 3 zodanige lokalen beschikbaar zijn. Voorts gaan sprekers gedachten nog uit naar de zo dringend nodige riolering. De Voorzitter merkt op, dat het wethouder Verholen bekend is, dat, wat de bouw van het nieuwe gemeentehuis betreft, de vooruitzichten zeer gun stig waren, doch dat de investeringsbeperking thans de oorzaak is, dat van het uitvoeren van het plan voorlopig moet worden afgezien. Dit geldt eveneens voor de bouw van een gymnastieklokaal, het uitvoeren van het ri oleringsplan en nog andere in bewerking zijnde plannen. Het is wel erg jammer, dat telkens als de vooruitzichten voor de uitvoe ring van waken gunstig zijn, tegenslag ondervonden wordt, tengevolge van maatregelen, waaraan het gemeentebestuur niets veranderen kan. Spreker wijst er vervolgens op, dat niettegenstaande de thans bestaande moeilijkheden het gemeentebestuur met voortvarendheid zal verder gaan met het voorbereiden van plannen, opdat, wanneer betere tijden aanbreken, deze voor -uitvoering gereed liggen. Aangezien verder niets meer te behandelen is en geen der leden het woord meer verlangt, sluit de voorzitter de vergadering met de christelijke groet. De R MA D voornoemd, De sekretaris,

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 43