11 ^Aanston s na het ontvangen van het schetsplan van de planologische dienst betrekking hebbende op de v/ijziging van het uitbreidingsplan te Stampersgat, heeft het gemeentebestuur schriftelijk contact opgenomen met de eigenaren van de gronden, aangewezen voor woningbouw en voor andere openbare doeleinden, met verzoek te willen mededelen, onder welke voor waarden deze genegen waren hun gronden af te staan. Hierop is juist heden avond van de heer van Malland antwoord ontvangen. Spreker verklaart van oordeel te zijn, dat de prijs aan de hoge kant is. Wegens gebrek aan bouwgrond kan thans noch te Gastel, noch te Stampersgat gebouwd worden, kind oktober kan, wat de onteigening van gronden te Gastel betreft een voorlopige uitspraak tegemoet worden gezien. De heer Vissenberg verklaart van oordeel te zijn, dat destijds bij ver koop van grond door de gemeente aan van Leengoed in de verkoopakte een clausule is opgenomen, dat, indien de gemeente deze grond of een gedeelte er van voor woningbouw nodig zou hebben, deze tegen een prijs van ƒ1,- per m2 zou kunnen terugkopen. De Voorzitter antwoordt, dat deze aangelegenheid destijds wel ter sprake is geweest, doch dat hij zich het resultaat van de gevoerde besprekingen niet meer met juistheid kan herinneren. Nagegaan zal worden of in deze een overeenkomst is getroffen. De heer Vissenberg wijst er op, dat hem is medegedeeld, dat het geld, dat de Coóp. Beetwortelsuikerfabriek aan de gemeente Dinteloord heeft verstrekt niet direkt behoefde te worden aangevend voor woningbouw, doch voorlopig als kasgeld is verstrekt. De Voorzitter antwoordt, dat de zaak ten opzichte van deze gemeente niet zo is gesteld. Er is wel degelijk als uitdrukkelijke eis gesteld, dat op korte termijn woningen moesten worden gebouwd De heer Vissenberg merkt op, dat reeds jaren geleden door het gemeente bestuur maatregelen getroffen hadden kunnen worden om op Stampersgat bouw gronden in eigendom te verkrijgen. De Voorzitter antwoordt, dat om hiertoe te komen het uitbreidingsplan voor Stampersgat herzien moest wordenwat ten gevolge van drukke werk zaamheden bij de planologische dienst vertraging heeft ondervonden en eerst onlangs in bewerking is kunnen worden genomen, met als resultaat, dat een schetsplan dezer dagen is ontvangen. De heer KOEVOETS verklaart het volledig eens te zijn met het door de heer Vissenberg ingenomen standpunt en is van mening, dat het gemeente bestuur met de heer van Leengoed reeds contact had moeten opnemen. De Voorzitter wijst er op, dat aanstonds na ontvangst van het schets plan schriftelijk met de betreffende eigenaren in contact is getreden. De heer VISSENBERG wijst er nogmaals op, dat hij maar niet begrijpen kan dat destijds geen vergadering van de raad is bijeengeroepen. De Voorzitter antwoordt, dat toen geen definitieve voorstellen gedaan konden worden, zodat het geen zin had de raad te raadplegen. Wethouder VERHOLEN merkt op, dat het bouwen van woningen een primaire taak van de gemeente is en dat het dringend noodzakelijk is dat pogingen worden aangewend om ook te Stampersgat op korte termijn tot de bouw van woningen te geraken. Spreker stelt voor spoedig met de belanghebbende ei genaren in onderhandeling te treden en te trachten de benodigde gronden bij minnelijke schikking te verkrijgen, daar indien tot onteigening zou moeten worden overgegaan een zelfde geschiedenis te wachten staat als wij thans meemaken met de hangende onteigeningsprocedure te Gastel. De Voorzitter antwoordt, dat reeds onderhandelingen gaande zijn zodat hij nu het antwoord van de heer van Malland is ontvangen, zich dezer dagen rechtstreeks met de heer van Leengoed in verbinding zal stellen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 42