m 10. Beschikbaar- 13. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot beschik- "stelling baarstelling van een crediet voor de aansluiting van enige panden aan orediet voor de Slotstraat aan het waterleidingnet. aansluiting Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder panden Slot- hoofdelijke stemming besloten,hoewel de panden aan de Slostraat voorlopig straat aan nog niet mogen worden aangesloten aan het waterleidingnet, reeds thans, waterleiding ten laste van de begroting 1958» een crediet beschikbaar te stellen van 1.200,voor de aansluiting van 3 panden aan de Slotstraat aan de wa terleiding. Wijziging 14. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging begroting van de begroting van het gemeentelijk woningbedrijf en van de gemeen- Sem.Woning- tebegroting voor het dienstjaar 1957 bedrijf en Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder gemeentebe- hoofdelijke stemming besloten de ontwerpbesluiten, nadat hiervan voorlezing gr0ting is gegeven, vast te stellen. voor het dienstjaar 1957. Rondvraag. De Voorzitter vraagt of een der leden nog iets in het belang der gemeente te vragen of mede te delen heeft. De heer VISSEHBERG merkt op, dat het hem bekend is, dat enige tijd geleden door een instelling aan het gemeentebestuur een aanbod is gedaan om voor woningbouw een bedrag van 300.000,te lenen tegen een rente van 4"i$ met een looptijd van 30 gaar, onder voorwaarde, dat deze instelling voor 10 woningen de bewoners zou mogen aanwijzen, zijnde ingezetenen van Stampers gat en Oud-Gastel. Indien deze inlichtingen juist zijn, dan valt het in hoge mate te betreuren, dat het gemeentebestuur dit aanbod van de hand heeft ge wezen. Een buurtgemeente heeft hierover anders geoordeeld en het aanbod in dankbaarheid aanvaard. Spreker brengt vervolgens onder de aandacht, dat het niet juist is, dat het gedane aanbod niet aan de raad ter beoordeling is voorgelegd. Indien dit wel was geschied, dan zou het verloop van deze aangelegenheid anders zijn geweest, daar de raad in een geval als het zich thans heeft voorgedaan toch ook nog iets te vertellen heeft. Spreker is van mening, dat in deze van de zijde van het gemeentebestuur een grote fout is gemaakt en verzoekt hier over nadere inlichtingen. De Voorzitter antwoordt, dat hij met de heer van Malland, Directeur van de Coöp. Beetwortelsuikerfabriek een onderhoud over deze aangelegenheid heeft gehad en dat daarbij gebleken is, dat het bestuur van genoemde fabriek genegen was, evenals aan de gemeente Dinteloord, een geldlening te ver strekken, echter onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat binnen korte tijd te Stampersgat met de bouw van woningen zou worden begonnen. Tengevolge van het niet aanwezig zijn van bouwgrond te Stampersgat, kon aan de gestelde voor waarde niet worden voldaan. Het voorstel is toen gedaan om het geld toch te verstrekken en hiervoor in Gastel op korte termijn 15 woningen te bouwen met de bedoeling, deze voor een gedeelte te bestemmen voor personen, werkzaam op de Coöp. Beetwortelsuikerfabriek, die dan later, na het gereed komen van woningen te Stampersgat zouden kunnen verhuizen. Op dit voorstel is niet ingegaan. Spreker merkt voorts op, dat op het tijdstip van de onderhandelingen nog wel ter sprake is gekomen de aanwezigheid van bouwgrond te Stampersgat, eigendom van de heer van Malland, doch dezegronden, vallende buiten het uitbreidingsplan kwamen niet voor bebouwing in aanmerking. Er is toen ge tracht een grondruil tot stand te brengen met de heer van Leengoed, ei genaar van de grond, benodigd voor woningbouw, doch deze was hiertoe niet bereid.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 41