Van overeen komstige toepassing verklaring looncompen- satie rijks personeel op het daar voor in aan- merking ko mende ge- me_enteper- soneel. Vaststelling verordening "bedoeld in art. 4",lid, en _art.5 -win kelsluitings wet 1951 Thaivedag sluiting en vakantie- sluiting slagerijen) Garanderen hypotheca te lening bouw pre- auewoning C.Lam- toegts. b. naar aanleiding van de circulaire van de minister van binnenlandse zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, dd. 12 juni 1957 met betrekking tot de invoering van leeftijdsionen voor werklieden, in verband waarmede de artikelen 1, 2, 3» 4>6e lid, 6,1e lid sub b, 14,1e lid, 15, 1e lid en 19 en bijlage B der Salaris verordening, terwijl Bijlage C komt te vervallen. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1957» me"b ingang van welke datum de herzieningsverordening 1957 ophoudt van kracht te zijn ten aanzien van de werklieden. De ambtenarenorganisaties zijn ter zake van deze wijziging gehoord en hebben zich hiermede verenigd. c. naar aanleiding van een ontvangen circulaire van de minister van binnen landse zaken, bezitsvorming en publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie dd. 15 juni 1957 stellen burgemeester en wethouders voor, met ingang van 1 september 195& in he bijlagen A en B van de salarisverordening de daar geregelde wedden te verhogen voor de hoofdcommies met 10,-- en voor de technisch ambtenaar met 7»-_ Per maand. Overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot van overeenkomstige toe passing verklaring op het gemeente pers one el van de voor het rijks personeel geldende compensatieregeling in verband met de huurverho ging per 1 augustus 1957» De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders naar aanleiding van een ontvangen circulaire van de minister van binnenlandse zaken bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, dd. 27 juni 1957 voorstellen het 'te verwachten Koninklijk besluit tot toekenning van een loon^ompensatie aan het rijkspersoneel in verband met de huurverho ging 1 augustus 1957 van overeenkomstige toepassing te verklaren op het personeel in dienst dezer gemeente, voor zover de gemeente tot de re geling van de wedde van dat personeel bevoegd is. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststel ling van verordeningen als bedoeld in ar eikel 4» 1e lid, en artikel 55 van de winkelsluitingswet 1951 (hal vedagslui ting en vakantie sluiting slagerijen) De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders naar aaieiding van een door P.C.M. Vergouwen, alhier, namens zijn Gastelse collega's ingediend verzoek dd. 1 mei 1957» voorstellen over te gaan tot vaststel ling vans a. een verordening als bedoeld in artikel 4, 1e lid» van de winkelsluitings wet 1951 (halve dagsluiting slagerijen) b. een verordening vakantie sluiting slagerijen, welke ve.. ordeningen niet gelden voor de enige te Stampersgat gevestigde slagerij. Nadat de voorzitter nog heeft opgemerkt, dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda ter zake van deze verordeningen is gehoord, wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig de voorstellen van burgemeester en wethouders besloten. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot het garan deren van een hypothecaire lening ten behoeve van de bouw van een premiewoning door een particulier. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen te garanderen de rente en aflossing van een door de n.v. Nationale Levensver zekeringsbank te Rotterdam aan C.Lambregts, Pietseweg 17, alhier, te ver strekken hypothecaire geldlening, groot 10.000,-- op annuiteitsbasis aflosbaar in 60 halfjaarlijkse termijnen van 323,55 (rente op de door hem te bouwen premiewoning aan de Pietseweg. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 40