prgöeding tiïböer-Ha- 3» 4. Toekenning lÈchoolbezoek lóchtertge ■öTv.Merri- yenaars. n. Verzoek van Ja. van Merrienboer-Hagenaars te SLampersgatdd. 10 januari 1957 om sen tegemoetkoming uit de gemeentekas in de kosten van vervoer van haar dochtertje Wilhelmina Johanna naar en van de St.Agnesschool te Roosendaal. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de kosten van vervoer van genoemd kind, ingaande 1 januari 1957, tot wederopzegging, onder de gebruikelijke voorwaarden, volledig voor rekening van deze gemeente te nemen. Ifwiizende o. Verzoek van Chr.P. de Nijs, alhier, dd. 8 januari 1957 om een tege- Kfislissing moetkoming uit de gemeentekas in de kosten van vervoer van jijn K7rzoek dochtertje Esther naar en van de St. Agnesschool te Roosendaal. Lreoeding Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt z°nder Schoolbezoek hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen, daar Ehr. P. de Nijs.het bruto-inkomen van aanvrager de vastgestelde norm overschrijdt. stelling P. Verzoek van het r.k.kerkbestuur van de parochie van de H.Laurentius Koorschot alhier, dd. januari 1957 om voorschot op_de in art. 73, 1e en 2e lid ■art. 73 1e der kleuteronderwijswet voor het jaar 1957. 2 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zon der hoofdelijke stemming besloten het gevraagde voorschot voor het jaar 1957 als volgt vast te stellen: a. de vergoeding per lokaal op 650,4 lokalen) b. de vergoeding per kleuter op 8,50 160 kleuters) 2e lid euteron- Eer wiis wet Ivoor het jaar r.k.kleuter- Ischool te lOud-GasTel 'idem, r.k. Ikleuter- ischool te gStampersgat. q. Verzoek van het r.k.kerkbestuur van de parochie jan de H.H.Mar telaren van Gorcum te Stampersgat, dd. 8 januari 1957 om voor schot op de in art. 73, 1e en 2e lid der kleuteronderwijswet be doelde vergoedingen voor het jaar 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het gevraagde voorschot voor het jaar 1957 als volgt vast te stellen: a. de vergoeding per lokaal op 650,2 lokalen) b. de vergoeding per kleuter op 8,50 57 4/9 kleuter) ■Subsidie r.k. r. Verzoek van de r.k.Geitenfokvereniging St.Bernardus, alhier, dd. ■Geitenfok- 28 januari 1957 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie te ■ver. "St.Ber- mogen ontvangen van 75, ■nardus" voor Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder ■het jaar hoofdelijke stemming besloten het gevraagde subsidie te verlenen. ■Toekenning: s. Verzoeken van "Gasteis Harmonie" te Oud-Gastel, dd. 5 en 7 f®^*_ subsidie 19.57 om een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen voor de jaren ■Harmonie Overeenkomsti^hét voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder Ivoor de ia- hoofdelijke stemming besloten aan "Gasteis Harmonie*' voor ieder jan de ren 1996 en jaren 1956 en 1957 een gemeentelijk subsidie te verlenen van 350,--, I1957. zulks overeenkomstig de verordening betreffende subsidiering van muziek en zanggezelschappen. IIntrekking t. Schrijven van Ged. Staten dezer provincie, dd. 30 januari 1957, Iraadsbe- G. nr. 52659, Ie afdeling, houdende aanmerkingen op het raads- liïuit 28 besluit van 28 juni 1956 in zake het aanwijzen van de gemeentelijke I juni 1956 traverse als voorrangsweg en het aanwijzen van voorrangskruisingen. fr opnieuw Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder aanwijzing hoofdelijke stemming besloten: 4qc(L gemeentelij- a. in te trekken het hiervoorbedoelde raadsbesluit jan 28 juni 1956, J ke 'traverse met dien verstande echter, dat het sub II bepaalde, met name» de Ills voor- aanwijzing als voorrangssplitsing van de binnende beboumde kom I rangsweg met Oud-Gastel gelegen splitsingen van de gemeentelijke traverse in de 1 stopgebod. provinciale weg van Dinteloord over Oud-Gastel naarRoosendaal en 1 de gemeentewegen Koelestraat, Julianastraat en 't Sluiske en de

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 4