1255.- 8. Benoeming in vaste dienst van A. J.Broos 'als me er ge oefend ge meentewerk man. Benoeming "leden com missie van adviesbe doeld in art. 8,1e lid van de woonruimte -• et 1*947.' Wijziging en aanvul ling Algeme ne Politie- verordening Wijziging salarisver- ordening De voorzitter antwoordt, dat het in deze niet betreffen achterstallige huren van gemeentelijke woningwetwoningen, doch van woningen die in de loop der jaren zijn aangekocht en destijds ter beschikking zijn gesteld aan personen, die om de een of andere reden aan woonruimte geholpen moesten worden. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot aanstelling in vaste dienst van de gemeentewerkman A.J.Broos met ingang van 1 sep tember 1957» De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen A.J.Broos met ingang van 1 september 1957 in vaste dienst aan te stellen als meerge* oefend gemeentewerkman, te bepalen, dat hij in die betrekking het loon en de toelagen zal genieten overeenkomstig de bepalingen van de Salarisveror dening Gemeente-ambtenaren 1955 en zijn pensioensgrondslag vast te stellen op 5.648, Ka gehouden stemming, waarbij de heren: Vreugde en van Rijsbergen als stemopnemers fungeren, blijkt, dat de heer A.J. Broos met algemene stemmen ingaande 1 september 1957 benoemd is tot meergeoefend gemeentewerkman onder de hiervoor genoemde voorwaarden. 7.Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot benoeming van de leden van de commissie, bedoeld in artikel 8, 1e lid, van de Woonruimtewet 1947 De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen de leden van bedoelde commissie met ingang van 1 oktober 1957 "tot 1 oktober 1958 "te benoemen en dat zij ter benoeming aanbevelen: 1e. P.A. Akkermans of C. van Keep (vertegenwoordiger van huiseigenaren) 2e. M.A. Ribbens of A. van Keep (technisch deskundige) 5e. P.J.B.Uitdewilligen of J. Brocatus (soc.-agrarische belangen) 4e. C.Janssen of C.J.Paantjens (alg. sociale belangen) 5e. M.a. van den Bos of K.A. den Ronden (vertegenwoordiger hypotheekhouders) Ka gehouden stemming blijkt, dat op de eerstaanbevolen candidaten 10 stemmen zijn uitgebracht, terwijl 1 stembriefje blanco was gelaten, zodat voor het tijdvak van 1 oktober 1957 - 1 oktober 1958 zijn benoemd tot leden van op- gemelde commissies P.A.AkkermansM.A. Ribbens, P.J.B. Uitdewilligen, C. Janssen en M.A. van den Bos. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de Algemene Politieverordening dezer gemeente. De Voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders naar aanleiding van een ingekomen advies van de afdeling Koord-Brabant van de vereniging van Kederlandse Gemeenten te 1s-Hertogenbosch, dd. 2 augustus 1957 voor stellen de algemene politieverordening overeenkomstig dat advies te wij zigen en aan te vullen. Hiertoe wordt, na voorlezing van het ontwerpbe sluit, zonder hoofdelijke stemming besloten. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot wijziging van de salarisverordening gemeente-ambtenaren 1955 De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders met betrekking tot genoemde salarisverordening het volgende voorstellen: a. onder intrekking van het overeenkomstige besluit van 18 december 1956 in artikel 12 het bedrag van 20,te vervangen door 50,(gereed- schappentoelage)in te voegen 2 artikelen, n.l. 12a (toelage zware, ge vaarlijke of vuile arbeid) en 12b (kledingtoelage van 75»- pe:r jaar); in artikel 16, 5e lid, na het cijfer 12 in te voegen 12a en 12b en ar tikel 19 (bezetting rangen) en bijlage E (idem) te laten vervallen, een en ander naar aanleiding van de door Ged. Staten van Koord-Brabant bij schrijven van 15 maart 1957 G. nr. 67468, lie afdeling gemaakte bemer kingen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 39