HF 7- Uitstel ra.Verzoek van C. van Rijnatten e.a. "bewoners van de Strijpdreef, alhier, uitbreiding dd. 4 juni 1957» om deze weg te betrekken in de uitbreiding van de straat- praatver- verlichting en prijsopgaaf van de R.V. PREM te 's-Hertogenbosch, dd. 19 lichting. juli 1957 no. 21954 voor uitbreiding van de openbare verlichting van de buitenwegen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, nadat de voorzitter op verzoek van de heer VAN RIJSBERGER nader heeft toegelicht waar naar het oordeel van de PREM bijplaatsing van straatlantaarns gewenst is, wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, zulks met het oog op de investeringsbeperking, de uitbreiding van de straatverlichting tot betere tijden uit te stellen. if wijzende sa.Schrijven van de Dire'cteur van Gemeentebedrijven te Roosendaal, dd. 18 beslissing juli 1957» houdende advies om het gastarief te Oud-Gastel met 1 cent per verhoging mj meer te verhogen, dan de gasprijs te Roosendaal zal worden verhoogd. gasprijs met Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder extra 1 cent hoofdelijke stemming besloten aan dit advies geen gevolg te geven op grond van de overweging, dat destijds overeengekomen is, dat in deze gemeente tegen dezelfde prijs per rn.5 gas zal worden geleverd als in de gemeente Roo sendaal en Rispen. jf wijzende beslissing intrekking progressie- ve kinder- ta.Koninklijk Besluit van 10 juli 1957» no. 21, houdende aanmaning binnen een termijn van drie maanden het raadsbesluit van 11 april 1957 tot wij ziging van de Kindertoelageverordening 1954 in te trekken en deze ver ordening te wijzigen overeenkomstig de terzake gegeven ministeriele richtlijnen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten op de gronden aangegeven in het ontwerpbesluit geen gevolg te geven aan bedoelde aanmaning. 4. Aanbieding van de rekening van het gemeentelijk woningbedrijf en van de gemeenterekening over het dienstjaar 1956. De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 256 en 265 der gemeentewet overleggen de re kening van het gemeentelijk woningbedrijf, de gemeenterekening en alle bij deze rekeningen behorende bescheiden, over het dienstjaar 1956. Op verzoek van de Voorzitter verklaren de herent Vissenberg, Koevoets en Roosendaal zich bereid de rekeningen, met bijlagen, aan een onderzoek te onderwerpen om hierover in een volgende vergadering rapport uit te brengen. Vaststelling 5« Voorstel van burgemeester en wethouders om over te gaan tot vaststelling staten onin- van de staat van oninbare en nog te verhalen posten over 1956. tare en nog De voorzitter merkt op, dat burgemeester en wethouders voorstellen deze toelagever- ordening. Aanbieding rekeningen 1956 te verhalen staat, die door de gemeente-ontvanger op 51 augustus 1957 is ingediend, posten over als volgt vast te stellen? Hoofdstuk te verhalen I JS J 9.107,48 II tf 3,50 III 1! 277,99 V f! 218,68 VI tl 516,91 VII II 111,55 VIII 10 ff 711,56 VIII 11 tl 10,50 VIII 12 tl 4.767,17 VIII 16 tt 607,78 IX 11 2.702,86 XI 1 II 220,02 heer VISSEHBERG vraagt nadere oninbaar 264,56 46,20 stallige huren voorkomende in een der staten.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 38