I Êoëvöêts. 6. |ne.-tenning la.Verzoek van G.J. van Drunen te Oud-Gastel, dd. 28 juli 1957 om een yérgoeding gratis buskaart voor zijn dochtertje Adriana M.dat 1 september 1957 lrt.13 LO— de christelijke school voor g.l.o. te Oudenbosch moet gaan bezoeken, fcet 1920 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder pT.van hoofdelijke stemming besloten aan G.J. van Drunen, voornoemd, overeenkomstig jrunen de bepalingen van artikel 13 van de Lageronderwijswet 1920, ingaande 1 sep tember 1957» tot wederopzegging, een vergoeding uit de gemeentekas toe te kennen tot het volle bedrag van de vervoerskosten van genoemd kind naar en van de Ned. Hervormde school voor gewoon lager onderwijs te Oudenbosch per autobus van de N.V. B.B.A. |Poe 'nning ma.Aanslagbiljet personele belasting t.n.v. C.W.van Maastricht te Stampers- :>etko- gat bii art.15 Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder p wet hoofdelijke stemming besloten, met intrekking van het besluit van 28 juni [9- C.vV.van 1957» aan C. van Maastricht, voornoemd, ingaande 1 september 1957» "bot liaastricht wederopzegging, een tegemoetkoming ingevolge artikel 13 van de lager onder wijswet 1920, toe te kennen van 25$ van de kosten van vervoer van zijn dochtertje Maria G. en van 50$ ia ie vervoerkosten van zijn dochtertje Jo- zina Jnaar en van de Christelijke Hervormde School voor gewoon lager onderwijs te Dinteloord per autobus van de N.V, B.B.A. [Toekenning Vergoeding prt.1 26,jo. fijt. 15 van L.O.-wet J.ÏÏ.J. Einders. na.Verzoek van J. .J.Linders, alhier, dd. 19 augustus 1957 om de vervoer kosten van zijn zoon Martinus W.M. naar en van de St. Tarcisiusschool voor b.l.o. te Roosendaal per autobus van de N.V. B.B.A.ingaande 1 september 1957 voor rekening van de gemeente te nemen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan J.W.J. Binders, voornoemd, met ingang van 1 september 1957» bot wederopzegging, een vergoeding uit de gemeente kas toe te kennen tot het volle bedrag der vervoerkosten van zijn zoon Martinus W.M. per autobus van de N.V. B.B.A.naar en van de b.l.o.school te Roosendaal. (Toekenning oa.Verzoek van M.Sep, alhier, dd. 26 augustus 1957» °m ie vervoerkosten van zijn dochter Maria J.A. naar en van de 3t. Agnesschool voor b.l.o. te prt.1 26jo. Roosendaal per autobus van de B.B.A.ingaande 1 september 1957 voor re pt. 13 LO-wet kening van de gemeente te nemen. P920Sep Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan M.Sep, voornoemd, met ingang van 1 sep tember 1957» tot wederopzegging, een vergoeding uit de gemeentekas toe te kennen tot het volle bedrag van de vervoerskosten van zijn dochtertje Maria J.A. per autobus van de n.v. B.B.A. naar en van de b.l.o.-school te Roosendaal. pa.Verzoek van Adr. Koevoets, alhier, dd. 16 september 1957 om ie vervoer kosten van zijn zoon Adrianus C. naar en van de rk.ulo-school St. Louis te Óudenbosch,ingaande 1 september 1957 voor rekening van de ge meente te nemen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten aan Adr. Koevoets, voornoemd, met ingang van 1 september 1957» bot wederopzeggensovereenkomstig de bepalingen van art. 13 van de lageronderwijswet 1920, een rijwielvergoeding toe te ken nen van f 44 - per jaar. qa.Verzoek van A. Maliepaard, alhier, dd. 15 september 1957 cm ie vervoers kosten van zijn dochter Cornelia M.A. naar en van de Chr. Ulo-school te Fijnaart, ingaande 1 september 1957 voor rekening van de gemeente te nemen. Igk A.Ma- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder £Paard. hoofdelijke stemming besloten aan A. Maliepaard, voornoemd, met ingang van 1 september 1957» bot wederopzegging, overeenkomstig de bepalingen van ar tikel 13 van de lager-onderwijswet 1920, een rijwielvergoeding toe te kennen van 40,- per jaar. Toekenning fi.lwielver- goeding jchöolbe- Foek Adr. oe kenning ijwielver- Leding fooolbe-

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1957 | | pagina 37