5- bud sidie In- fa.Schrijven van de Interdiocesane Stichting Katholieke Beroepskeuzevoor- iêrdiocesane lichting te Tilburg, dd. 7 september 1957, nr. 8850/vL/GR, houdende ver dichting zoek om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 0,02 per inwoner Beroepskeu- in de apparaatskosten en een bijdrage van 15,-- in de kosten van psy- levoorlich- chologische onderzoeken van inwoners der gemeente, over 1958. jting te Til- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder lurg" hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van f 0,02 per inwoner, berekend naar de toestand op 1 januari 1958 en afwijzend te beschikken op het ver zoek om een bijdrage te mogen ontvangen van 15per persoon in de kosten van psychologische onderzoeken, daar het beter geoordeeld wordt te dezer zake een afwachtende houding aan te nemen in verband met de oprichting van een medisch opvoedkundig bureau te Roosendaal. ga.Verzoek van het Werkverbond Katholiek Amateurtoneel te Amsterdam dd. 25 Augustus 1957 om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 25,- per in de gemeente gevestigde Amateur-toneelvereniging voor het jaar 1957. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen, aange- zien uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat bij de plaatselijke toneel- pateurtoneelverenigingen bedoeld werkverbond niet eens bekend is. |fwijzende ha.Verzoek van de Stichting Lager Nijverheidsonderwijs te Tilburg, dd. 19 juli 1957» no. NO I9927/I75/pm/cH om toekenning van een gemeentelijk sub sidie voor het jaar 1958. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen. verzoek sub- eidie Werk verbond katholiek [beslissing Brerzoek sub- lidie Stich ting Lager lijverheids- Imderwijs" Ie Tilburg If wijzende Beslissing lörzoek sub sidie Bond Ichenden lods Heilige |aam te |s-Hage If'wi j zende Beslissing Verzoek sub sidie Prov. Contact Com missie woon- fuimte- vraagstuk te Bergen op loom. |fwijzende Beslissing Verzoek sub- li die Bra- jants Con gervatörj^m Tilbim ia.Verzoek van de Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods Heilige Naam te s-Gravenhagedd. juli 1957» om toekenning van een gemeentelijk subsidie voor het jaar 1958. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en "wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen. ja.Verzoek van de Prov. Contact-Commissie Noord-Brabant inzake het Woonruimte- vraagstuk te Bergen op Zoom, dd. 20 juni 1957 N.R.50 om toekenning van een gemeentelijk subsidie van minstens 1per 5000 zielen of een gedeelte daarvan. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen. ka.Verzoek van het Brabants Conservatorium te Tilburg, dd. 27 juli 1957, No. BCM 23224/263/L/CH om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 100,- voor elke uit deze gemeente afkomstige cursist. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten afwijzend op dit verzoek te beslissen.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 36