r- 4. Subsidie z. Verzoek van het Noord-Brabants Studiefonds te Tilburg, dd. 14 juli 1957 Noord-Bra- no. 8317/vdM/GR om voor het jaar 1958 zo mogelijk een gemeentelijk bants Stu- subsidie te mogen ontvangen van 5 cent per inwoner. diefonds Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder te Tilburg hoofdelijke stemming besloten aan dit studiefonds voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 0,025 per inwoner naar de toestand op 1 januari 1958. Subsidie aa.Verzoek van de St.Vincentiusvereniging te Oud-Gastel, dd. 30 augustus R.E.Uitleen- 1957 om, ten behoeve van de door haar geëxploiteerde uitleenbibliotheek bibliotheek voor het jaar 1958 een gemeentelijk subsidie te mogen ontvangen van te Oud-Gastd. 750,--. Na een korte toelichting door de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders be sloten aan genoemde vereniging, ten behoeve van haar uitleenbibliotheek, voor het jaar 1958, een gemeentelijk subsidie te verlenen van 750,--. Subsidie ba.Verzoek van de rk. Gemengde Zangvereniging "Vox Populi" te Stampersgat r.k.Gemeng- dd. 12 juni 1957 om voor het jaar 1957 oen gemeentelijk subsidie te mo- de Zangver. gen ontvangen. "Vox Popu— Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder li" te Stam- hoofdelijke stemming besloten aan deze zangvereniging, voor het jaar 1957 overeenkomstig de bepalingen van de subsidieregeling muziek- en zanggezel schappen een subsidie te verlenen van 150,--. ca.Verzoek van burgemeester en wethouders van Rucphen, dd. 1 juli 1957,no. 1236 om in de ten laste dier gemeente blijvende kosten van huisvesting der gemeentelijke lagere landbouwschool over het cursusjaar 1956/57 een gemeentelijke bijdrage te mogen ontvangen van 168,per leer ling of 840,in totaal. Na een korte gedachtenwisseling wordst zonder hoofdelijke stemming over eenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten voor het cursusjaar 1956/57 een gemeentelijke bijdrage te verlenen van 30»- per uit deze gemeente afkomstige leerling, welke bijdrage gelijk is aan die welke ten behoeve van andere lagere landbouwscholen beschikbaar wordt ge steld. da. Verzoek van de Stichting Vrienden van het Brabants Orkest te 's-Her- togenbosch, dd. 31 juli 1957» no. 57/2825V om verhoging van het ge bruikelijke subsidie tot 0,05 per inwoner. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, aan genoemde stichting, evenals over 1957 voor het jaar 1958, een gemeentelijk subsidie te verlenen van 50,--. ea. Verzoek van het Curatorium der R.K.Leergangen te Tilburg, dd. 28 juni 1957 no. I7202/423/L/DP om te bepalen dat het reeds toegekende subsidie zal gelden over de eerste 8 maanden 1957 en voorts, ingaan- Tilburg. de 1 september 1957 een jaarlijks subsidie te verlenen van f 30,-- per in deze gemeente woonachtige cursist en per cursusjaar. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het reeds toegekende subsidie van 50,-- te beschouwen als te zijn verleend voor het tijdvak van 1 januari 1957 tot 1 september 1957 en ingang van laatstgenoemde datum, tot wederop zegging, een jaarlijks subsidie te verlenen van 30,per uit deze ge meente afkomstige cursist. Subsidie la gere land bouwschool te Rucphen. Subsidie Stichting Vrienden van bet Brabants Orkest te 's-Hertogen- bosch .Subsidie R.k.Leer- en te

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: 1938-1980 | 1957 | | pagina 35