r. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brahant dd. 10 juli 1957, G. nr. 70496, betreffende de toekenning van een uitkering ter grootte van 103/o van het bedrag dat in het 4e kwartaal 1956 aan kindertoelage en kinder toeslag is genoten door de sekretarissen en ontvangers en eventueel wet houders der gemeenten^ s. Schrijven van het dagelijks bestuur van de instelling ten behoeve van het bijzonder buitengewoon lager onderwijs en de nazorg in Roosendaal en omgeving te Roosendaal, dd. 3 augustus 1957, ur. 140 betreffende aan schaffing van leer- en hulpmiddelen en vergoeding vakonderwijs St.Agnes- school te Roosendaal; t. Rapporten van het centraal bureau voor verificatie en financiële adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhagedd. 5 septem ber 1957, Nos. 13537 R» 13538 R, 13539 R 13540 R, betreffende de in het 3e kwartaal 1957 gehouden controles van kas en boeken bij respectie- velijk de gemeente-ontvangerde administrateur van het woningbedrijf, de sekretaris-penningmeester van het burgerlijk armbestuur en de beheer ders van verschillende kassen ter sekretarie; u. Besluit van burgemeester en wethouders dd. 28 augustus 1957, goedge keurd bij besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant dd. 11 september 1957 G. nr. 86932 tot verhoging van het crediet in rekening-courant bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor het tijdvak tot 1 oktober 1957 te verhogen met een extra crediet van 65O.OOO,--. De onder de letters a t/m u vermelde stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Aanmerkingen v. Schrijven van Ged. Staten van Noord-Brabant, dd. 31 juli 1957, G« ur. 7e wijzi- 77830, IHe afdeling, betreffende de 'Je wijziging van de gemeentebegro- gingsbesluit ting 1957 (Raadsbesl. 11 april 1957) gemeentebe- Na een korte toelichting door de voorzitter wordt zonder hoofdelijke stem- groting 1957 ming besloten dit wijzigingsbesluit zodanig te herzien, dat alleen de nieuw ingestelde post 446a der kapitaalsuitgaven "kosten van verwerving en bouw- rijpmaken van bouwterreinen" gehandhaafd blijft. Subsidie w. Verzoek van de hondendressuurvereniging "Drouw bij dag en nacht",alhier hondendres- dd. 15 juli 1957, om toekenning van een gemeentelijk subsidie van 75,-_ suurverNa een korte gedachtenwisseling wordt, nadat de heer Vissenberg verklaard "Trouw bij heeft zich niet met het toekennen van het gevraagde subsidie te kunnen ver- _en_nacht"enigen, zonder hoofdelijke stemming, overeenkomstig het voorstel van burge/ te Oud-Gastelmeester en wethouders besloten aan genoemde vereniging, ingaande 1 januari 1957tot wederopzegging, een gemeentelijk subsidie te verlenen van 50, .Subsidie x. Verzoek van de Stichting "Het Noord-Brabants Landschap" te s-Hertogenbosch Stichting dd. 26 juni 1957 om het toegekende gemeentelijk subsidie te verhogen. "Het Noord- Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder Brabants hoofdelijke stemming besloten aan genoemde stichting voor het jaar 1958 Landschap te een gemeentelijk subsidie toe te kennen van 25, .'s-Hertogen bosch. Subsidie y. Verzoek van de Academie voor beeldende kunsten "St. Joost" te Breda, dd. jAcademie 20 juli 1957, no. 821 om voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie voor beel- te mogen ontvangen van 80,-- per uit deze gemeente afkomstige leerling dende kun- per jaar. isten "St. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder Joost" te hoofdelijke stemming besloten voor het jaar 1957 een gemeentelijk subsidie Breda te verlenen van 80,zulks op grond van de overweging, dat een leerling uit deze gemeente de lessen aan genoemde academie .volgt.

Raadsnotulen

Oud en Nieuw Gastel: Notulen gemeenteraad, 1938-1980 | 1957 | | pagina 34